کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
دزدی‌ -ای‍ران‌
ت‍ص‍رف‌ ع‍دوان‍ی‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
س‍ادات‌ ب‍اری‍ک‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
س‍الاری‌، م‍ه‍دی‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ج‍ی‍د
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آق‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍ج‍اری‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ج‍وه‍ری‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
س‍م‍ت‌
ن‍وآور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
م‍ج‍د
ف‍ک‍رس‍ازان‌
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر داد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال )
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۰۹۵۵‬,‭‌ح۲۸۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی در تفصیل قواعد تخریب اموال و ائتلاف عمدی اسناد برای دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
ولیدی ، صالح ؛  تهران دفتر نشر داد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ح۲۸۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه دعوای رفع تصرف عدوانی با خلع ید
جوهری ، مهدی ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶‬,‭‌ج۸۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل قانونی جرم انتقال مال غیر
سادات باریکانی ، امیررضا ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶‬,‭‌س۱۳۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی ( مصر، عراق ، سوریه ، کویت )
حجاریان ، محمدحسن ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۶۴،/۵۵‬,‭‌ح۳۳۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی :سرقت تعزیری و رایانه ای حاوی مباحث استدلالی ، حقوقی ، فقهی
سالاری ، مهدی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۶۲‬,‭‌س۱۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی
قنبری ، مجید ؛  تهران نوآور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ق۸۱۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی ( تجدیدنظر شده )
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ح‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی براساس قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
زراعت ، عباس ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ق‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی :جرایم علیه اموال و مالکیت
آقائی نیا، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۶‬,‭آ۶۶۴‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک