کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍ن‍اد ح‍ق‍وق‍ی‌ -ج‍ع‍ل‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
دزدی‌ -ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
خ‍داق‍ل‍ی‌، زه‍را
زی‍ب‍ر، اول‍ری‍ش‌
ق‍اج‍ارق‍ی‍ون‍ل‍و، س‍ی‍ام‍ک‌
ش‍واب‍ک‍ه‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌ اح‍م‍د
س‍الاری‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ش‍ری‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌
خ‍لای‍ل‍ه‌، ع‍ای‍د رج‍ا
ض‍ی‍ای‍ی‌ پ‍رور، ح‍م‍ی‍د
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ع‍ب‍اب‍ن‍ه‌، م‍ح‍م‍وداح‍م‍د
ف‍ض‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ق‍وره‌، ن‍ائ‍ل‍ه‌ ع‍ادل‌ م‍ح‍م‍د ف‍ری‍د
ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌، ب‍روم‍ن‍د
ج‍لال‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
دی‌ ان‍ج‍ل‍ی‍س‌، ج‍ی‍ن‍ا
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ج‍اوی‍دن‍ی‍ا، ج‍واد
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
دی‍دار
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ن‍اج‍ا
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ی‍زان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ن‍ای‍ف‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ الام‍ن‍ی‍ه‌
آری‍ان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌، ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الحاسوب و ابعادها الدولیه
عبابنه ، محموداحمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ع۲۶۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الحاسوب و الانترنت ( الجریمه المعلوماتیه )
شوابکه ، محمدامین احمد ؛  عمان دارالثقافه للنشر   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ش۶۹۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الحاسب الالی الاقتصادیه
قوره ، نائله عادل محمد فرید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ق۸۷۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<التحقیق =تحقیق >فی الجرائم المستحدثه
بشری ، محمدامین ؛  ریاض جامعه نایف العربیه للعلوم الامنیه   ، ۱۴۲۵ه
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ب۵۶۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جرائم کامپیوتری و اینترنتی :جلوه ای نوین از بزهکاری
باستانی ، برومند ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ب۲۲۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنگ نرم ۱ : ویژه جنگ رایانه ای
ضیایی پرور، حمید ؛  تهران ابرار معاصر تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ض۸۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جرایم سایبر =semirc rebyC
دی انجلیس ، جینا ؛  تهران شورای عالی توسعه قضایی ، شورای عالی اطلاع رسانی ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭د۸۸۹‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرایم کامپیوتری
خداقلی ، زهرا ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌خ۳۷۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جعل و تزویر :تفسیر و تحلیل بزه جعل و عناصر متشکله آن ...
سالاری ، مهدی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۶۳‬,‭‌س۱۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری
زندی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭ز۶۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن ( به همراه گزارش های توجیهی آنها)
جلالی فراهانی ، امیرحسین ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ج۵۳۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به مطبوعات و قانون و آئین نامه حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان ، قانون و آئین نامه حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، جرائم رایانه ای و...
منصور، جهانگیر ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۹۸‬,‭‌م۷۹۳‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرایم تجارت الکترونیکی ( جرایم رایانه ای در بستر تجارت الکترونیکی :)تاریخچه کامل قانون تجارت الکترونیکی ، تفسیر قضایی مواد کیفری قانون تجارت الکترونیکی ،...
جاویدنیا، جواد ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ج۲۴۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر آئین دادرسی کیفری جرایم سایبری
جلالی فراهانی ، امیرحسین ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ج۵۳۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی :سرقت تعزیری و رایانه ای حاوی مباحث استدلالی ، حقوقی ، فقهی
سالاری ، مهدی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۶۲‬,‭‌س۱۹۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >التقصیریه الالکترونیه :المسوولیه الناشئه عن اساءه استخدام اجهزه الحاسوب و الانترنت ( دراسه مقارنه )
خلایله ، عاید رجا ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۰ه = ۲۰۰۹ م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌خ۶۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسوولیت کیفری در فضای سایبر
فضلی ، مهدی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹-۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ف۷۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
جرایم رایانه ای
زیبر، اولریش ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭ز۸۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه حقوق سایبر :درآمدی بر جامعه شناسی حقوق توسعه و پیش نیازهای قانون نویسی در فضای سایبر؛ جریان آزاد اطلاعات ، حریم خصوصی ، مالکیت فکری ، تجارت الکترونیکی و جرایم سایبری
قاجارقیونلو، سیامک ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ق۱۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
جرم و اینترنت
تهران دانشگاه علوم انتظامی ناجا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۶۸‬,‭‌ج‌ن۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2