کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍رم‌ ی‍اب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‌ ی‍اب‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍رم‌ ی‍اب‍ی‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
ج‍رم‌ ی‍اب‍ی‌
رف‍ت‍ار م‍ج‍رم‍ان‍ه‌ -پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌
ب‍زه‍ک‍اری‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
ق‍ت‍ل‌ -پ‍ی‌ ج‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ع‍ت‍ب‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ی‍ازپ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ن‌
س‍ودرم‍ن‌، ه‍اری‌
ن‍ج‍اب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ب‍ل‌، س‍وزان‌
ع‍ی‍س‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ت‍وروال‍د، ی‍ورگ‍ن‌
ان‍ص‍اری‌، ول‍ی‌ ال‍ل‍ه‌
ک‍وچ‍ی‍ش‌، ری‍چ‍ارد ان‌.
ص‍ف‍ری‌، ج‍واد
ح‍وی‍ق‍ل‌، م‍ع‍ج‍ب‌ ب‍ن‌ م‍ع‍دی‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
م‍رک‍ز ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍وزی‍ع‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍م‍ت‌
س‍م‍ت‌ ن‍اج‍ا
ف‍ک‍رس‍ازان‌
دع‍وت‌
اک‍ادی‍م‍ی‍ه‌ ن‍ای‍ف‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ الام‍ن‍ی‍ه‌
ه‍ن‍رب‍خ‍ش‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پلیس علمی
سودرمن ، هاری ؛  تهران هنربخش   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌س۷۹۴‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوافع الجریمه
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ع۹۸۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی )
انصاری ، ولی الله ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قرن کارآگاهان ، یا، تاریخچه پیدایی و پیشرفت جرم یابی علمی
توروالد، یورگن ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ت۸۲۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پلیس علمی ( کشف علمی جرائم )
نجابتی ، مهدی ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ن۲۹۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<المرشد=مرشد >للتحقیق و البحث الجنائی
حویقل ، معجب بن معدی ؛  ریاض اکادیمیه نایف العربیه للعلوم الامنیه   ، ۱۴۲۳ه =۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ح۹۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بزه کاری به عادت :از علت شناسی تا پیش گیری
نیازپور، امیرحسن ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۴۲‬,‭‌ن۸۶۴‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کشف علمی جرایم
انصاری ، ولی الله ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ف‍لا۸۸۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پی جویی قتل
خلعتبری ، عبدالحسین ؛  تهران مرکز تهیه و توزیع منابع آموزشی دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۵۲‬,‭‌خ۶۷۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دانش نامه پلیس علمی
بل ، سوزان ؛  تهران سمت ناجا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵۰۳‬,‭‌ب۶۲۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نیم رخ جنایی ( اصول و کاربست )
کوچیش ، ریچارد ان . ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۳۲‬,‭‌ک۷۸۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
همراه با کارآگاهان شیمی در هزاره ی سوم
صفری ، جواد ؛  تهران دعوت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۲۵‬,‭‌ص۷۲۳‌ه‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک