کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍س‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍زای‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
ج‍زای‍ری‌، س‍ع‍ی‍د ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
س‍ک‍ه‌
چ‍ش‍م‍ه‌ آف‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سازمانهای اطلاعاتی و جهان
جزایری ، سعید صالح ؛  تهران سکه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۱۲‬,‭‌ف‍لا۷۱۸‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر قانون مجازات اسلامی مستی
جزایری ، عباس ؛  شهر کرد چشمه آفتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ج۳۹۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک