کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ت‍ع‍ادل‌( اق‍ت‍ص‍اد( )ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی رهن و صلح
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق مدنی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقد کفالت
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عناصر شناسی :حقوق مدنی ، حقوق جزا
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل :تئوری موازنه
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ج۴۷۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک