کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -دری‍ای‌ خ‍زر -م‍ن‍طق‍ه‌ -ح‍ف‍اظت‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ال‍ن‍ج‍ق‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
اص‍ف‍ه‍ان‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ف‍ارس‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
ای‍ران‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
اق‍ی‍ان‍وس‍ه‍ا و دری‍اه‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ردس‍ت‍ان‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ی‌، زه‍را
اح‍م‍دی‍ان‌ ش‍ال‍چ‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌
س‍ع‍ی‍دی‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍وی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ات‌، ع‍زی‍ز ال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، اح‍م‍د
ک‍ل‍ت‍ات‌، دی‍ت‍ر
ب‍دی‍ع‍ی‌، رب‍ی‍ع‌
ب‍ح‍ی‍ری‌، ص‍لاح‌ال‍دی‍ن‌
دب‍ل‍ی‍ج‌، ه‍ارم‌ ج‌.
ت‍ح‍وی‍ل‍دار،ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌، ق‍رن‌
دوم‍ارت‍ون‌، ام‍ان‍وئ‍ل‌
خ‍س‍روی‌ ف‍رد، س‍ام‌
ش‍وارت‍س‌، پ‍اول‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌
آب‍ادی‌ ب‍اوی‍ل‌، م‍ح‍م‍د
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
ه‍م‍گ‍ام‌ ب‍ا ه‍س‍ت‍ی‌
س‍م‍ت‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍گ‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
دارال‍ف‍ک‍ر ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ع‍ل‍م‌ و زن‍دگ‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اس‍ت‍ادان‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ال‍م‍اس‌ دان‍ش‌
گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبادی الجغرافیا الطبیعیه
بحیری ، صلاح الدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۳۹۸ه.
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭‌ب۳۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه جغرافیای طبیعی عمومی
دومارتون ، امانوئل ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۴۴
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۲‬,‭د۷۹۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ظرایف و طرایف یا مضاف و منسوبهای شهرهای اسلامی و پیرامون آن
آبادی باویل ، محمد ؛  تبریز انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی   ، ۱۳۵۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭آ۱۱۶ظ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میراث طبیعی ایران
خسروی فرد، سام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۲‬,‭‌خ ۵۶۵ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گیتاشناسی ایران
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۲‬,‭‌ج۴۶۲‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای عمومی استان کردستان
نجفی ، یدالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۴۲‬,‭‌ن۳۲۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای تاریخی فارس
شوارتس ، پاول ؛  انجمن آثار و مفاخر فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۶۳‬,‭‌ش۶۹۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرزمین و مردم ایران
سعیدیان ، عبدالحسین ؛  تهران علم و زندگی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۳‬,‭‌س۵۷۶‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کلیات جغرافیای طبیعی و تاریخی ایران
بیات ، عزیز الله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۴۲‬,‭‌ب۸۹۵‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای مفصل ایران
بدیعی ، ربیع ؛  [تهران ] اقبال   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ب۳۸۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناسنامه جغرافیای طبیعی ایران
جعفری ، عباس ؛  تهران گیتاشناسی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۰۲‬,‭‌ج۴۶۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای اصفهان
تحویلدار،حسین بن محمدابراهیم ، قرن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۲
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۹۳۲‬,‭‌ت۳۸۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خوزستان و تمدن دیرینه آن
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المعجم =معجم >الجغرافی المناخی
موسی ، علی ؛  دمشق دارالفکر للطباعه و التوزیع   ، ۱۴۰۶ه
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۳‬,‭‌م۸۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای طبیعی دریاها و سواحل
کلتات ، دیتر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭۴۶‬,‭‌ک۶۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
محیط زیست دریای خزر الزامات کنوانسیون تهران ، دستاوردها و چالش ها
موسویان ، حسین ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، معاونت پژوهشهای روابط بین الملل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۰۰۴۷۵،/۷۳۹۴‬,‭‌م۸۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای طبیعی ( اقلیم ، ژئومورفولوژی و منابع آب و خاک )
علی بخشی ، زهرا ؛  تهران فرهیختگان دانشگاه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ع۸۴۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مختصر جغرافیای النجق
محمدزاده ، احمد ؛  کاشان همگام با هستی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵۳۲۳۲‬,‭‌م۳۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چشم اندازهای جغرافیایی ایران
احمدیان شالچی ، نسرین ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۲۸۴‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر جغرافیای خاکها و جغرافیای زیستی
دبلیج ، هارم ج . ؛  تهران الماس دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۲‬,‭د۳۵۸د‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2