کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
ع‍رف‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍دی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
ب‍ت‌پ‍رس‍ت‍ی‌ -ع‍رب‍س‍ت‍ان‌
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌
ک‍لام‌ اش‍ع‍ری‌
ث‍ن‍وی‍ت‌( دی‍ن‍ی‌ -)زردش‍ت‍ی‌
ه‍ن‍دوئ‍ی‍س‍م‌
ادی‍ان‌ -آث‍ار اول‍ی‍ه‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۸
ق‍رآن‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍دی‌
ه‍ن‍د -ت‍اری‍خ‌
زب‍ان‌ س‍ن‍س‍ک‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌ .م‍ث‍ن‍وی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا گ‍ردآورن‍ده‌
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ج‍لال‍ی‌ ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
داراش‍ک‍وه‌ ب‍اب‍ری‌، ش‍اه‍زاده‌ ه‍ن‍د
داراش‍ک‍وه‌ ب‍اب‍ری‌، ش‍اه‍زاده‌ ه‍ن‍د،۱۰۶۹-۱۰۲۴ ق‌
روم‍ی‌، اح‍م‍د، ق‍رن‌۸ ق‌
ای‍م‍ان‌، رح‍ی‍م‌ ع‍ل‍ی‍خ‍ان‌
اب‍ن‌ ک‍ل‍ب‍ی‌، ه‍ش‍ام‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۲۰۴ق‌
وداه‍ا .ری‍گ‌ ودا .ف‍ارس‍ی‌ .ب‍رگ‍زی‍ده‌
داس‌، ک‍ری‍ش‍ن‍ا
ج‍لال‍ی‌ن‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ک‍اش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،۴۱۰ ق‌
اوپ‍ان‍ی‍ش‍اده‍ا .ف‍ارس‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍د ال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ش‍ی‍راز
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌
طه‍وری‌
ن‍ق‍ره‌ س‍ی‍م‍رغ‌
ن‍ق‍ره‌
ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
ع‍ل‍م‍ی‌
س‍خ‍ن‌
چ‍اپ‌ ت‍اب‍ان‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هند در یک نگاه مردم شناسی تاریخ شناسی هندوستان تاریخ مذهب هندو .پیدایی جهان هستی . سرودهای ودا .نوشته های اوپانیشادی .مکتبهای فلسفی هند
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  تهران شیراز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۴‬,‭‌ج۴۵۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ریگ ودا :قدیمترین سرودهای آریایی هندی
وداها .ریگ ودا .فارسی .برگزیده ؛  [تهران ] نقره سیمرغ   ، ۱۳۴۸-۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۵۹۲۱۲‬,‭و۴۷۶،/‌ب‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سکینه الاولیاء
داراشکوه بابری ، شاهزاده هند،۱۰۶۹-۱۰۲۴ ق ؛  [ تهران ] علمی   ، [۱۳۴۴ ؟]
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭د۱۷۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سنسکریت -فارسی
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭ف‍ا/۲۳‬,‭‌ج۵۴۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مواهب علیه یا تفسیر حسینی ( بفارسی )
کاشفی ، حسین بن علی ،۴۱۰ ق ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۲۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ک۱۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهابهارت بزرگترین منظومه کهنه موجود جهان به زبان سانسکریت
تهران کتابخانه طهوری   ، ۱۳۵۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۵۴۳۰۵۴‬,‭‌م۸۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الملل =ملل >و النحل
شهرستانی ، محمد بن عبد الکریم ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ش۸۱۴‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
توضیح الملل :ترجمه کتاب الملل و النحل
شهرستانی ، محمدبن عبدالکریم ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۱-۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۰‬,‭‌ش۸۱۴‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اوپانیشاد( سر اکبر)
اوپانیشادها .فارسی ؛  تهران علمی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۵۹۲۱۸‬,‭‌ف‍لا۹۱۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جمع قرآن کریم
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  [تهران ] نقره   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۹‬,‭‌ج۵۴۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تذکره منتخب اللطایف
ایمان ، رحیم علیخان ؛  چاپ تابان   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیوان خواجه حافظ شیرازی
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شمس الدین محمد حافظ، بر اساس نسخه های ۸۱۳ ،۸۲۱ ،۸۲۲ ،۸۲۳ ، ۸۲۴ و ۸۲۷ هجری قمری
حافظ، شمس الدین محمد،- ۷۹۲ ق ؛  [تهران ] سخن   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۲‬,‭‌ح۱۹۸د‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پارسی پرکاش
داس ، کریشنا ؛  تهران ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۴۹۱‬,‭ف‍ا/۲۳‬,‭د۱۹۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دقایق الحقایق
رومی ، احمد، قرن ۸ ق ؛  تهران شورای عالی فرهنگ و هنر، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۳۱‬,‭‌م۸۴۹‌م/‌نر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجمع البحرین
داراشکوه بابری ، شاهزاده هند ؛  تهران نقره   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸‬,‭د۱۷۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
امر و خلق و علم واجب الوجود
شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۱۴‬,‭‌ش۸۱۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آداب طریقت و خدایابی
جلالی نائینی ، محمدرضا گردآورنده ؛  تهران ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۴‬,‭۵‬,‭‌ج۵۴۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الاصنام = اصنام ( >تنکیس الاصنام :)تاریخ پرستش تازیان پیش از پدیده اسلام
ابن کلبی ، هشام بن محمد،- ۲۰۴ق ؛  ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭۲۹۱‬,‭۲۱۸‬,‭‌ف‍لا۱۶۹‌ف‍لا‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ثنویان در عهد باستان
جلالی نائینی ، محمدرضا ؛  تهران طهوری   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۲۹۵‬,‭‌ج۵۴۵‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک