کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
آم‍وزش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
وک‍ال‍ت‌ -ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -ح‍ق‍وق‌
م‍ع‍ل‍ولان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آزم‍ون‌ ت‍اف‍ل‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
م‍ص‍ادره‌ ام‍وال‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌)
ش‍ی‍م‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ق‍ض‍ات‌ -ای‍ران‌ -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍ه‍داد، ع‍ل‍ی‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، ت‍وف‍ی‍ق‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ان‍ص‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
ب‍ری‌، م‍ارک‌
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
ان‍ص‍اف‍داران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
س‍ل‍طان‍ع‍ل‍ی‌ ، س‍ع‍ی‍د
ک‍ری‍ان‍گ‌ س‍اک‌، ک‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ای‍س‍اری‌
آب‍رام‍ز، م‍ای‍ره‍وارد
ش‍اه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، رض‍ا
ع‍رف‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
زارع‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍ح‍راب‌ ف‍ک‍ر؛ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ : ج‍اودان‍ه‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د) ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ب‍ازگ‍ی‍ر ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دان‍ش‍ور؛ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌ ک‍ش‍اورز
ج‍ن‍گ‍ل‌: ج‍اودان‍ه‌
آری‍ان‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ه‍م‍راه‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
عرفانی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد) جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ع۵۴۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳ )شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا تابستان ۱۳۸۸
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی و اصول روابط دول
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران همراه جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۷۴-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۴۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسایل حقوقی
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ت۸۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران
زندی ، محمدرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۷۷-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭ز۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش و پرورش تطبیقی :سنت ، تجدد و چالش های نوین
بری ، مارک ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۹‬,‭‌ب۵۱۷آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی علم حقوق
کشاورز، بهمن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد دانشگاه شهید بهشتی جنگل ، جاودانه کشاورز   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۳۴‬,‭‌ک۵۶۲آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مستثنیات دین :پژوهشی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی
شاه حسینی ، رضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۷۷۳‬,‭‌ش۲۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گرامر مقدماتی تافل :شامل شرح نکات گرامری به فارسی و انگلیسی ، تمرین های گوناگون با پاسخنامه ، تمرین های تست تافل در هر فصل
زارعی ، عباس ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭۰۰۷۶‬,‭ز۱۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور مدنی :الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
بازگیر، یدالله ؛  تهران بازگیر جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۲۱۳آر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین المللی به انضمام اساسنامه دادگاه نورنبرگ ،...
کریانگ ساک ، کیتی چایساری ؛  تهران دانشور؛ جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۲- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۷‬,‭‌ک۴۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واره اصطلاحات ادبی
آبرامز، مایرهوارد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭آ۱۳۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه حقوق خصوصی
انصاری ، مسعود ؛  تهران محراب فکر؛ جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل زمینی جاده -ریل ( راه آهن )
عرفانی ، توفیق ؛  تهران آریان  جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۴-۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۳‬,‭‌ع۵۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی صنعتی و سازمانی
مهداد، علی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۱- ۱۳۸۵ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۷‬,‭‌م۸۶۴ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی وظایف حرفه ای وکیل دادگستری بانضمام قوانین و مقررات وکالت :تاریخچه وکالت و تاسیس کانون وکلا...
انصافداران ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۹‬,‭‌ف‍لا۸۸۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه حقوق جزا =waL lanimirC
الیوت ، کاترین ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌تز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه فنی مهندسی شیمی انگلیسی -فارسی
سلطانعلی ، سعید ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۶۶۰‬,‭۰۳‬,‭‌س۶۴۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق معلولان در قوانین ایران
باختر، احمد ؛  تهران جنگل : جاودانه   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۳‬,‭‌ب۱۴۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9