کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ش‍ق‌( ع‍رف‍ان‌)
آم‍وخ‍ت‍ن‌
 
پدیدآور:
ظاه‍ر، ص‍ادق‌
د زوی‍س‍ا، پ‍ری‍ان‍گ‍ا
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اروم‍ی‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اروم‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
عشق و عرفان
ظاهر، صادق ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ارومیه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۸۳‬,‭ظ۱۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هوش برتر( تقویت یادگیری سریع )
د زویسا، پریانگا ؛  ارومیه جهاد دانشگاهی ، واحد ارومیه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵۲۳‬,‭د۵۲۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک