کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍وال‍ی‍ق‍ی‌، م‍وه‍وب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۵۳۹-۴۶۶ ق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وال‍ی‍ق‍ی‌، م‍وه‍وب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۵۳۹-۴۶۶ ق‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<المعرب =معرب >من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم
جوالیقی ، موهوب بن احمد، ۵۳۹-۴۶۶ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۹ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ج۷۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک