کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ج‍وان‍ان‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وی‍ت‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ )در ج‍وان‍ان‌
ج‍وان‍ان‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ج‍وان‍ان‌ -ای‍ران‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ذک‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ک‍اظم‍ی‌ پ‍ور،ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
آگ‍ه‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نسل ایکس بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی
کاظمی پور،عبدالمحمد ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۳۰۹۵۵‬,‭‌ک۲۳۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی جوانان ایران
ذکائی ، محمدسعید ؛  تهران آگه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۰۵‬,‭۲۳۰۹۵۵‬,‭ذ۴۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هویت ملی -مذهبی جوانان
آخوندی ، محمدباقر ؛  قم بوستان کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۱۵۵‬,‭۵‬,‭آ۲۴۵‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک