کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر طن‍ز آم‍ی‍ز -ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر طن‍زآم‍ی‍ز ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۴ ق‌
 
پدیدآور:
ح‍اج‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
طرح‌آی‍ن‍ده‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ رادی‍و
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بهارستان طنز
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بحر طویل
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران دفتر پژوهش های رادیو   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت
حاجی حسینی ، محمد ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌ح۱۶۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک