کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍اطوم‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د-۱۹۴۵-
ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د -ق‍رن‌۲۰
اروپ‍ا -ت‍م‍دن‌
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰
دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ -ق‍رن‌۲۰.
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۴۷۶- ۱۴۹۲
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌-۱۸۴۸-۱۸۱۲
اروپ‍ا -ت‍اری‍خ‌ -۱۶۴۸- ۱۷۱۵
 
پدیدآور:
ح‍اطوم‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌
دروزی‍ل‌
رون‍وون‌، پ‍ی‍ر
ان‍درس‍ون‌، م‍ات‍ی‍و
دروزی‍ل‌، ج‌ .ب‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ العصر الوسیط فی اوروبه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۱۳ه.
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ح۱۹۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرآن السابع عشر فی اروبه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۲۵۲‬,‭‌ح۱۲۴‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر نامنذ۱۹۴۵
[دمشق ] دارالفکر   ، ۱۹۷۱م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲۴‬,‭‌ت۲۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قضا یا عصر نامنذ۱۹۴۵
دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲‬,‭‌ق۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرن العشرین
رونوون ، پیر ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۰= ۱۹۸۰م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۸۲‬,‭ر۸۵۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ = تاریخ >الدبلوماسی
دروزیل ، ج .ب ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۹۸۳م =۱۴۰۳ق
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۲۰۹‬,‭د۴۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ عصر النهضه الاوربیه
حاطوم ، نورالدین ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۹۸۵م =۱۴۰۵ق
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ح۱۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ القرن الثامن عشر فی اوروبه
اندرسون ، ماتیو ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۱ه
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭‌ف‍لا۸۷۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<التاریخ =تاریخ >الدبلوماسی
دروزیل ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۷ه
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۲۰۹‬,‭د۴۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الحرکات القومیه فی اوربه
حاطوم ، نورالدین ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۳۸۹ه
شماره راهنما: ‭۹۴۰‬,‭۱‬,‭‌ح ۱۲۴ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک