کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍لاق‍ی‍ت‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ف‍ق‍ه‍ی‌
ن‍رم‌اف‍زار زرن‍گ‍ار
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اس‍ت‍ع‍داد خ‍لاق‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر خ‍لاق‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ق‍اس‍م‌ زاده‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌
ق‍اس‍م‌ زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ن‌ زاده‌، ق‍اس‍م‌
آزب‍رن‌، ال‍گ‍زان‍در ف‍ی‍ک‍ن‍ی‌
ق‍اس‍م‌ زاده‌، ح‍س‍ن‌
آم‍اب‍ل‍ی‌، ت‍رزا
پ‍ال‌ ت‍ورس‍ن‌، ل‍ی‌
رای‍ت‌، ج‍س‍ی‌ اچ‌.
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د ارج‍م‍ن‍د ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
ای‍م‍ان‌
دن‍ی‍ای‌ ن‍و
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر، ب‍ه‍ادران‌
ق‍ص‍ی‍ده‌س‍را
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‍ی‌ ام‍ی‍رب‍ه‍ادر
آس‍ی‍ا
ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د، ارج‍م‍ن‍د، ن‍س‍ل‌ ف‍ردا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت
پال تورسن ، لی ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۳۵‬,‭‌پ۲۴۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز اپراتوری کامپیوتر
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران ایمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۴‬,‭۰۷‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شکوفائی خلاقیت کودکان
آمابلی ، ترزا ؛  تهران دنیای نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۰‬,‭۱۵‬,‭آ۷۸۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
به کودکان خود مغز برتری دهید
قاسم زاده ، حسن ؛  تهران آسیا   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۷۲‬,‭۲۱‬,‭‌ق۱۸۵‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی خلاقیت و حل خلاق مسائل
قاسم زاده ، حسن ؛  تهران قصیده سرا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۳۵‬,‭‌ق۱۸۵آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کاربری نشر رومیزی با نرم افزار زرنگار
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران مجتمع آموزشی امیربهادر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۶۵۲‬,‭۴ز/۵۵۳۶۹‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز سیستم عامل [ 89 ,59 ,1.3 swodniW ویندوز۳/۱ ،۹۵ ،۹۸]
حسن زاده ، قاسم ؛  تهران مجتمع آموزشی امیربهادر، بهادران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۰۰۵‬,‭۹و/۴۴۶۹‬,‭‌ح۵۲۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پرورش استعداد همگانی ابداع و خلاقیت
آزبرن ، الگزاندر فیکنی ؛  [تهران ] نیلوفر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۳۵‬,‭آ۴۷۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تبیان حقوق :پژوهش نامه قرآنی حقوق
قاسم زاده ، مرتضی ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۴‬,‭‌ق۱۸۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
گزیده هایی از آثار پیشگامان روان شناسی علمی در ایران
قاسم زاده ، حبیب الله ؛  تهران کتاب ارجمند ارجمند نسل فردا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۱۵۰‬,‭‌ق۱۸۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش درمان شناختی -رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
رایت ، جسی اچ . ؛  تهران کتاب ارجمند، ارجمند، نسل فردا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۱۶‬,‭۸۹۱۴۲‬,‭ر۳۱۲آ‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک