کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍ص‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -۶۵۶ - ۱۲۱۶ ق‌ -.ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‍ی‌ -۱۳۲-۱ ق‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍م‍دن‌ ع‍رب‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍ب‍ی‍ل‍ی‌، س‍ج‍ی‍ع‌
ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍ص‍ی‌
م‍ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ س‍ل‍م‍ه‌
ش‍ی‍ب‍ی‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دار وم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دار و م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دار ال‍رائ‍د ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الموت =موت >و الحیاه فی شعر المقاومه
حسین ، قصی ؛  بیروت دار الرائد العربی   ،
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱‬,‭‌ح۵۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<الفنون = فنون >الادبیه فی العصر الاموی
جبیلی ، سجیع ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ج۳۱۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تمثال الامثال
شیبی ، جمال الدین ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌ش۸۸۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جمهره قصص العرب
حسین ، قصی ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۱۹۹۹
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۰۰۸‬,‭‌ح۵۶۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد >الادبی و مدارسه عند العرب :قراءه لمراحل علم النقد و العوامل التی طرات علیه من العصر الجاهلی حتی العصر الحدیث
حسین ، قصی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الفاخر=فاخر >فی الامثال
مفضل بن سلمه ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭۹۹۲۷‬,‭‌م۶۹۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ الادب العربی العصر الاموی
حسین ، قصی ؛  بیروت دار و مکتبه الهلال   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه الحضاره العربیه
حسین ، قصی ؛  بیروت دار ومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
من معالم الحضاره العربیه الاسلامیه
حسین ، قصی ؛  بیروت موسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع   ، ۱۹۹۳م
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ح۵۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
انثروبولوجیه الادب دراسه الاثار الادبیه علی ضوء علم الانسان
حسین ، قصی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<الادب =ادب >العربی فی العصرین المملوکی و العثمانی
حسین ، قصی ؛  طرابلس الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ح۵۶۲‌ف‍لاد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<النقد = نقد>الادبی عند العرب و الیونان :معالمه و اعلامه
حسین ، قصی ؛  طرابلس الموسسه الحدیثیه للکتاب   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌ح۵۶۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک