کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رب‍اع‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ -ای‍ران‍ی‌ و آم‍ری‍ک‍ائ‍ی‌
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)،۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ -.س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ع‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌( ع‌ -)داس‍ت‍ان‌
ادب‍ی‍ات‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ و ادب‍ی‍ات‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ق‍رن‌۲۰ م‌
ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز،۱۹۴۱-۱۸۸۲ -. دوب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍رج‍م‍ه‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
ف‍ق‍ه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۹
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌،۱۳۵۹-۱۳۰۷ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌
ش‍ف‍ق‌، م‍ج‍ی‍د
ک‍ازان‍ت‍زاک‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌
وول‍ف‌، وی‍رج‍ی‍ن‍ی‍ا
ک‍ن‍راد، ج‍وزف‌
اورول‌، ج‍ورج‌
ک‍ری‍م‍ی‌ ال‍ع‍م‍ری‌، ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ق‍رش‍ی‌، ص‍ال‍ح‌ ب‍ن‌ رزی‍ق‌ ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌
ف‍رای‌، ن‍ورت‍روپ‌
ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌
ف‍اک‍ن‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ج‍وی‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ف‍اک‍ن‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌
 
ناشر:
ف‍ت‍ح‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر
آزم‍ون‌
دوس‍ت‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
واژگان اصطلاحات ادبی فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۰۳‬,‭‌ح۵۷۷و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گزارش به خاک یونان
کازانتزاکیس ، نیکوس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۸۹‬,‭۳۳۲‬,‭‌ک۱۶۳‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظری به ترجمه
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۴۱۸‬,‭۰۲‬,‭‌ح۵۷۷‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
گلهای نیایش :شعر و نقد سهراب سپهری
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹/‌س‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دو بیتی های شاعران امروز
شفق ، مجید ؛  تهران فتحی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۹۷‬,‭‌ش۵۴۶د‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی " خشم و هیاهو و شازده احتجاب "
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۷۷‌خ،/‌ن‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خشم و هیاهو
فاکنر، ویلیام ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۷۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<۱۹۸۴= هزار و نهصد و هشتاد و چهار>
اورول ، جورج ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ف‍لا۹۲۷‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دوبلینی ها/جیمز جویس ترجمه محمد علی صفریان -. آئینه ای در راه
جویس ، جیمز ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ج۸۹۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
به سوی فانوسی دریایی
وولف ، ویرجینیا ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭و۸۲۲‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برخیز ای موسی
فاکنز، ویلیام ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ف۱۷۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
برادران کارامازوف
داستایوسکی ، فئودور میخائیلوویچ ؛  تهران آزمون   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۸۹۱‬,‭۷۳۳‬,‭د۱۹۲‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نیلوفر خاموش
حسینی ، صالح ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۶۲‬,‭‌س۳۲۹/‌س‌ح‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آخرین وسوسه مسیح
کازانتزاکیس ، نیکوس ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭۸۸۹‬,‭۳۳۲‬,‭‌ک۱۶۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رمز کل :کتاب مقدس و ادبیات
فرای ، نورتروپ ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۸۰۹‬,‭۹۳۵۲۲‬,‭‌ف۳۵۶ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مزرعه حیوانات :قصه پریان
اورول ، جورج ؛  تهران دوستان   ، ۱۳۸۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
فقه علی بن ابیطالب فی الحدود :دراسه فقهیه مقارنه
کریمی العمری ، صالح بن عثمان بن محمد ؛  مکه : دانشگاه ام القری ، دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی ۱۴۱۳ق
شماره راهنما: ۱۴۱۳، ۲۵۸ ،IHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
<الجمع = جمع >بین الصلاتین :دراسه فقهیه مقارنه
قرشی ، صالح بن رزیق بن خلف ؛  مکه : دانشگاه ام القری ، دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی ۱۴۲۴ق
شماره راهنما: ۱۴۲۴، ۲۴۵ ،HT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شادینامه کوتاه فرانسیس مکامبر و بیست و هفت داستان دیگر همراه با مقاله ای از رابرت پن وارن
همینگوی ، ارنست ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۸۱۳‬,‭۵۴‬,‭‌ه۶۹۵‌ش‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
لرد جیم
کنراد، جوزف ؛  تهران نیلوفر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۸۲۳‬,‭۹۱۲‬,‭‌ک۷۴۲‌ل‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک