کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د و ف‍روش‌( ف‍ق‍ه‌)
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ادب‍ی‍ات‌ ی‍ون‍ان‍ی‌
ت‍اری‍خ‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌۲۰
 
پدیدآور:
ف‍وراس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌
اب‍رام‌، اح‍م‍د
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
رب‍ر، ف‍رن‍ان‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت حقوقی قولنامه در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی آن
ابرام ، احمد ؛  [ تهران ] فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ف‍لا۱۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری بین الملل اسلامی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  نشر میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۶۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی
حسینی نژاد، حسینقلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ح۶۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات یونان
ربر، فرنان ؛  شرکت سهامی چاپ و انتشارات کتب ایران   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭۸۸۰‬,‭۹‬,‭ر۳۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تمدن در۱۹۶۰
فوراستیه ، ژان ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۲۸
شماره راهنما: ‭۳۳۰‬,‭۹۰۴۶‬,‭‌ف۹۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک