کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ق‍وق‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
چ‍ک‌ -دع‍اوی‌
اس‍لام‌ و ن‍ژادپ‍رس‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د .ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌licnuoC ytiruceS snoitaN detinU
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ .ای‍ران‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ت‍ج‍اوز( ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌)
ق‍ان‍ون‌ دری‍ای‍ی‌
رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ردی‍ر، رن‍ه‌
ش‍ای‍گ‍ان‌، ف‍ری‍ده‌
ک‍ام‍ل‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
م‍س‍ج‍د س‍رائ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ش‍ری‍ف‍ی‌ طرازک‍وه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌، اح‍م‍د
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ذاک‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ح‍ی‍دری‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
رون‍وون‌، پ‍ی‍ر
ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
م‍ه‍د ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌: ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
[ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌، ب‍ی‌ت‍ا ]
دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر حقوق تطبیقی
ردیر، رنه ؛  تهران دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۲‬,‭ر۴۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران حقوق   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۳۲‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و مقدمات تاریخ روابط بین الملل
رونوون ، پیر ؛  تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭۳۲۷‬,‭۰۹‬,‭ر۸۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی
شایگان ، فریده ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۳۲۳‬,‭‌ش ۳۴۳ ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بررسی فقهی حقوق خانواده
محقق داماد، مصطفی ؛  ۵۲۹ص سلسله مباحث حقوق مدنی ۱۴   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۶‬,‭‌م۳۳۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل دریاها :کنوانسیون حقوق دریاها( مصوب ۱۹۸۲)
تهران مهد حقوق   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۵‬,‭‌ح‌ق۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درس حقوق جزای عمومی و کلاس جرم شناسی
باهری ، محمد ؛  طهران [ دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق ، بی تا ]   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر قوانین و مقررات برجسته حقوقی و کیفری ۱۳۷۶-۱۳۷۸
زندی ، محمدرضا ؛  تهران عصر حقوق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ز۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و مساله نژاد
کامل ، عبدالعزیز عبدالقادر ؛  [تهران ] کمیته ایرانی حقوق بشر   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳۴‬,‭‌ک۲۸۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل
[تهران ] دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، مرکز مطالعات عالی بین المللی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۶۲‬,‭‌م۶۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آنچه باید درباره حقوق بشر بدانیم
تهران کمیته ایرانی حقوق بشر   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۱‬,‭آ۸۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مسائل پیرامون چک در آرای قطعیت یافته دادگاهها
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان : عصر حقوق   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ب۲۱۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و توضیح جواهر البلاغه
هاشمی ، احمد ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۷۸- ۱۳۷۹ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ه۲۵۲‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه همراه با متن عربی و اعراب گذاری
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌س۲۷۴‌مز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر درهزاره جدید
ذاکریان ، مهدی ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴‬,‭ذ۱۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول الاستنباط، فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب جدید
حیدری ، علی نقی ؛  قم نشر حقوق اسلامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۱۲‬,‭‌ح۹۴۹‌ف‍لاز‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر(نظریه ها و رویه ها)
شریفی طرازکوهی ، حسین ؛  تهران دانشگاه حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭‌ش۴۷۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گامی به سوی عدالت :مجموعه مقالات
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران . دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۷۹-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تقویت همکاریهای بین المللی در زمینه حقوق بشر
تهران دانشگاه تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۴۸۱‬,‭‌ت۶۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۱=هزار و یک >آزمون متون فقه
مسجد سرائی ، حمید ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۵۴۴‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4