کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
خ‍ری‍د و ف‍روش‌( ف‍ق‍ه‌)
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌( ل‍ب‍ن‍ان‌)
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
پدیدآور:
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ش‍اپ‍ی‍را، ژان‌
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ش‍اوی‌، س‍م‍اس‍ل‍طان‌
طارم‌س‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
داراب‌ پ‍ور، م‍ه‍راب‌
س‍م‍اوات‍ی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‌
دوی‍دار، ه‍ان‍ی‌م‍ح‍م‍د
ع‍ب‍ادی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
رس‍ائ‍ی‌ ن‍ی‍ا، ن‍اص‍ر
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ع‍رف‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍م‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ( م‍اج‍د) ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌
وی‍س‍ت‍ار
ق‍ق‍ن‍وس‌
دان‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
عرفانی ، محمود ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی ( ماجد) جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ع۵۴۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت بین المللی
نصیری ، مرتضی ؛ 
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷‬,‭‌ن۴۷۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۹ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌س۳۵۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه
قائم مقام فراهانی ، محمدحسین ؛  دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۸‬,‭‌ق۳۴۵‌ح‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله
کیائی ، عبدالله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۹۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل بازرگانی
شاپیرا، ژان ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۴‬,‭‌ش۱۱۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی
طارم سری ، مسعود ؛  [تهران ] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷‬,‭ط۱۲۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الحصانه =حصانه >القضائیه للدوله فی المیدان التجاری
شاوی ، سماسلطان ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷‬,‭‌ش۲۲۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
عبادی ، محمدعلی ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ع۲۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه
قائم مقام فراهانی ، محمدحسین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۸‬,‭‌ق۳۴۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ک۱۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
جنب ه هائی از حقوق بازرگانی بین المللی
داراب پور، مهراب ؛  تهران دانا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۴‬,‭د۱۶۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با جنبه های حقوقی بازرگانی خارجی قراردادهای فروش بین المللی کالا و اصطلاحات بازرگانی بین المللی انیکوترمز
تهران موسسه مطالعات   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۷‬,‭‌م۸۳۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۷-۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۸‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌حو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت شامل انواع قراردادهای تجارتی ، حمل و نقل ، بیمه ...
رسائی نیا، ناصر ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭ر۴۷۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت :شرکتهای تجاری
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۷- ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ -۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۶۶۸‬,‭‌ف‍لا۵۲۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق معاملات بین المللی ( نظری و کاربردی )
سماواتی ، حشمت الله ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۷۵۴‬,‭‌س۷۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<النظام = نظام >القانونی للتجاره :العقود التجاریه -العملیات المصرفیه -الاسناد التجاریه -الافلاس
دویدار، هانی محمد ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۱۷= ۱۹۹۷ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲۰۷‬,‭د۸۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6