کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا و ج‍رم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ی‍زدی‍ان‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر
ف‍رح‍ب‍خ‍ش‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍ن‍ص‍ورآب‍ادی‌، ع‍ب‍اس‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ع‍ل‍ی‌ ع‍رب‌، ع‍ظی‍م‌
ف‍ران‍س‌، آل‍ن‌
م‍ل‍ک‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‍ی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌
گ‍س‍ن‌، ری‍م‍ون‍د
ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
طاه‍ری‌ ن‍س‍ب‌، ی‍زدال‍ل‍ه‌
داراب‍ی‌، ش‍ه‍رداد
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍خ‍ن‍وران‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍ور
م‍ی‍زان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ملک اسمعیلی ، عزیزالله ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌م۷۵۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تکرار و تعدد جرم در حقوق جزا
طاهری نسب ، یزدالله ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭ط۳۲۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خودآموز :۱۳۰۰[ هزار و سیصد ]پرسش چهار گزینه ای حقوق جزا و جرم شناسی همراه با پاسخنامه ( حقوق جزای اختصاصی )
ولیدی ، صالح ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭و۷۵۵‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پیشگیری از جرم
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری رشدمدار از جرم ( مجموعه مقالات )
فرانس ، آلن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ف۳۴۷‌پ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تعدد جرم :نظریه ها و رویه ها
شیخ الاسلامی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ش۸۹۵‌ت‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی
دارابی ، شهرداد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭د۱۶۸‌پ‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
منصورآبادی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۷۹۳‌ح‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی :مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به همراه نکات طلایی و سوالات پرتکرار
علی عرب ، عظیم ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۰۹۵۵،/۱۴۲‬,‭‌ع۸۶۳‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مختصر حقوق کیفری عمومی :کلیات ، پدیده مجرمانه و واکنش جامعه در قبال آن
یزدیان جعفری ، جعفر ؛  تهران سخنوران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ی۵۲‌م‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جرم انگاری فایده گرایانه (جستاری در فلسفه حقوق کیفری )
فرحبخش ، مجتبی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۱‬,‭‌ف۳۹۱‌جر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جرم شناسی بزهکاری اقتصادی :نظریه عمومی تزویر
گسن ، ریموند ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌گ۴۴۴‌ج‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ :)جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( با نگرش تطبیقی )
میرمحمد صادقی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ح‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک