کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اردن‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍ص‍ول‌، ع‍م‍ر
اش‍ن‍ای‍در، ری‍چ‍ارد ه‍رول‍د
م‍ح‍دث‌، م‍ح‍س‍ن‌
اح‍م‍دی‌ طب‍س‍ی‌، م‍ه‍دی‌
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
ه‍ی‍وز، گ‍وردون‌
پ‍اک‌ ن‍ه‍اد، ام‍ی‍ر
خ‍ل‍ف‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌
م‍ح‍م‍دن‍س‍ل‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ع‍د، م‍ح‍ج‍وب‌ ح‍س‍ن‌
ره‍ام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍اب‍دی‌، م‍ح‍م‍د
اش‍ن‍ای‍در، ت‍اد
ج‍ی‍س‍ون‌، س‍وزان‌
 
ناشر:
ن‍ورال‍س‍ج‍اد
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ (ن‍اج‍ا)
اک‍ادی‍م‍ی‍ه‌ ن‍ای‍ف‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍ل‍وم‌ الام‍ن‍ی‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ی‍زان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍اج‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ (ن‍اج‍ا)
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ن‍اج‍ا
دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ک‍ارب‍ردی‌ پ‍ل‍ی‍س‌ پ‍ی‍ش‌ گ‍ی‍ری‌ ن‍اج‍ا پ‍ی‍ام‌ راش‍ده‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسالیب شرطه البحث الجنائی فی الوقایه من الجریمه
سعد، محجوب حسن ؛  ریاض اکادیمیه نایف العربیه للعلوم الامنیه   ، ۱۴۲۴ه
شماره راهنما: ‭۳۶۳‬,‭۴‬,‭‌س۵۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پیشگیری از جرم
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌م۲۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی
رهامی ، محسن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱-۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭ر۸۶۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم
هیوز، گوردون ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ه۹۸۹‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
قاسمی ، ناصر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ق۱۹۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الاتجاهات = اتجاهات >الحدیثه فی توعیه المواطن بطرق الوقایه من الجریمه
ریاض اکادیمیه نایف العربیه للعلوم الامنیه   ، ۱۴۲۴ه =۲۰۰۳م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌م۴۷۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ( شهری )برای پیشگیری از جرم
اشنایدر، ریچارد هرولد ؛  تهران سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی در مراکز آموزشی
اشنایدر، تاد ؛  تهران دانشگاه علوم انتظامی (ناجا)   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون منع الجرائم
بصول ، عمر ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۵۶۹۵‬,‭‌ب۵۸۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقش حکومت در پیش گیری از جرم ( وظایف نظام اسلامی در پیش گیری از جرایم حکومتی )
عابدی ، محمد ؛  قم نورالسجاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ع۱۱۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم در قرآن کریم
همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ( اولین :۱۰ و ۱۱ اسفند۱۳۸۷ : تهران ) ؛  تهران دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیش گیری ناجا پیام راشده   ، ۱۳۸۷-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ه۶۴۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوقی پیش گیری از جرم
خلفی ، مسلم ؛  قم نورالسجاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌خ۶۸۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیاست جنایی ریسک مدار
پاک نهاد، امیر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌پ۲۳۹‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم
ابراهیمی ، شهرام ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری از جرم :مجموعه مقالات
محمدنسل ، غلامرضا ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، معاونت آموزش (ناجا)   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌م۳۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین پیش گیری از جرم
خلفی ، مسلم ؛  قم نورالسجاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌خ۶۸۳‌م‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
وظایف دولت در پیشگیری از جرم ( در جامعه اسلامی )
عابدی ، محمد ؛  قم نورالسجاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ع۱۱۸و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ماخذشناسی پیش گیری از جرم ( کتاب شناسی ، مقاله شناسی ، پایان نامه ها)
احمدی طبسی ، مهدی ؛  قم نورالسجاد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۱۶‬,‭‌ف‍لا۲۸۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طراحی محیطی جرم ستیز :پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی
جیسون ، سوزان ؛  تهران دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴‬,‭‌ج۹۸۴ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم
محدث ، محسن ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌م۳۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2