کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -ای‍ران‌
ت‍س‍ب‍ی‍ب‌( ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -)ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
اش‍ن‍ای‍در، ری‍چ‍ارد ه‍رول‍د
ن‍ق‍دی‌ ن‍ژاد، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ک‍لارک‍س‍ون‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
آم‍اده‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د
ال‍ی‍وت‌، ک‍ات‍ری‍ن‌
چ‍ای‍ل‍دز، پ‍ن‍ی‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
م‍وس‍وی‌، م‍ه‍دی‌
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
طاه‍ری‌ ن‍س‍ب‌، ی‍زدال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
م‍ی‍زان‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ن‍اج‍ا
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
خ‍ط س‍وم‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ظه‍ی‍ری‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر حقوق جزای انگلستان به همراه سوالات آزمون حقوق جزا در دوره کارشناسی رشته حقوق دانشگاه لندن در سالهای ۱۹۹۴ و۱۹۹۵
تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌م۴۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول کلی حقوق جزای انگلیس
ظهیریان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تفصیلی و شرح اصول کلی حقوق جزای انگلستان
ترابی ، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ت۴۲۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای انگلستان ( متن اصلی با ترجمه فارسی )
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭ر۷۱۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جرائم مطبوعاتی :بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
شیخ الاسلامی ، عباس ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۹۹۸‬,‭‌ش۸۹۵‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه گزیده متون حقوق جزا
الیوت ، کاترین ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه حقوق جزا =waL lanimirC
الیوت ، کاترین ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌تز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه کتاب کریمینال لاو
الیوت ، کاترین ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی ( شهری )برای پیشگیری از جرم
اشنایدر، ریچارد هرولد ؛  تهران سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۳‬,‭‌ف‍لا۵۶۱‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان
طاهری نسب ، یزدالله ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۸-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۴‬,‭ط۳۲۲ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان
موسوی ، مهدی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۸۴۲د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اختیارات قضایی در تعیین مجازات :مطالعه تطبیقی حقوق ایران ، مصر و انگلستان
آماده ، غلامحسین ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭آ۷۸۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شروع به جرم در حقوق کیفری ( مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان )
نقدی نژاد، مجتبی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ن۵۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی
کلارکسون ، کریستوفر ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ک۶۱۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزا
الیوت ، کاترین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌ف‍لا۷۵۹‌حو‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزیده ی رویه قضایی انگلستان در امور کیفری
چایلدز، پنی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۲‬,‭‌چ۲۷‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک