کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ب‍ی‍ات‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
م‍دن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ارف‍ه‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌
گ‍رج‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ی‍رزاد
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍اد، اب‍راه‍ی‍م‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
اف‍راس‍ی‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ق‍ق‍ن‍وس‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ج‍د
س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍اوی‍دان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد
طلای‍ه‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
وی‍س‍ت‍ار
ف‍ردوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
داد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
افراسیابی ، محمداسماعیل ؛  [تهران ] فردوسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۶۳۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۳۰۰= سیصد >تست حقوق جزای اختصاصی :بحث حدود، قصاص ، دیات قابل استفاده دانشجویان ... و گزینش استخدام قضات
گرجی نژاد، شیرزاد ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌گ۳۱۷‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تست حقوق جزای عمومی همراه با پاسخ های تشریحی
بابایی ، محمدعلی ؛  تهران انتشارات یزد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۱۹‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ب۲۱۳‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی مبحث ۱ - کلیات .۲ - حدود.۳ - قصاص .۴ - دیات .۵ - تعزیرات
تهران طلایه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی
شامبیاتی ، هوشنگ ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ش۱۹۷‌ح‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام جزایی
مدنی کرمانی ، عارفه ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۴۲۲‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
صادقی ، محمدهادی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ص۱۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی
پاد، ابراهیم ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۴۷
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌پ۱۳۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳ )شامل کلیه سرفصل های واحدهای درسی دوره کارشناسی حقوق با تجدیدنظر و اضافات مطابق با آخرین تغییرات قوانین تا تابستان ۱۳۸۸
ولیدی ، صالح ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ب‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جنائی
علی آبادی ، عبدالحسین ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۸۳۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی قوانین جزائی
تهران سازمان چاپ و انتشارات جاویدان   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌ح‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جرایم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمدصادقی ، حسین ؛  تهران مجد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۶۱‌ج‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی
ولیدی ، صالح ؛  تهران داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌ح‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر
پیمانی ، ضیاءالدین ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌پ۹۸۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق کیفری
گلدوزیان ، ایرج ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9