کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ل‍ب‍ن‍ان‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
م‍رور زم‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
خ‍ودک‍ش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ق‍ه‍وج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ق‍ادر
ش‍اذل‍ی‌، ف‍ت‍وح‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ح‍اج‌، راس‍ت‍ی‌ ال‍ی‍اس‌
ج‍ع‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود ن‍ج‍ی‍ب‌
ج‍ع‍ف‍ر، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ح‍ب‍ال‌، ه‍ان‍ی‌
ع‍ال‍ی‍ه‌، س‍م‍ی‍ر
س‍ل‍ی‍م‍ان‌، خ‍ال‍د
ح‍ن‍ا، ب‍دوی‌
ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌
ق‍اطرج‍ی‌، ن‍ه‍ی‌
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ودن‍ج‍ی‍ب‌
طوب‍ی‍ا، ب‍ی‍ارآم‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ وال‍ن‍ش‍ر
م‍ن‍ش‍ورات‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
م‍ج‍د
دار زی‍ت‍ون‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الجزاء الجنایی =elaneP noitcnaS aled eiroehT
عبدالمنعم ، سلیمان ؛  بیروت موسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع   ، ۱۴۱۹ق =۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۳۸۵‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<المبادی = مبادی >الاساسیه لادغام العقوبات فی الاجتهاد الجزائی اللبنانی
طوبیا، بیارآمیل ؛  لبنان الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭ط۸۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی الاحتیال و ماجری مجراه
شلالا، نزیه نعیم ؛  لبنان الموسسه الحدیث للکتاب   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۴‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون العقوبات والجرائم :الاعتداء علی امن الدوله و السلامه العالمه و...
جعفر، علی محمد ؛  بیروت مجد   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ج۴۴۱‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاعتداء علی الاصول فی قانون العقوبات اللبنانی
حسنی ، محمود نجیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات ( القسم الخاص :)جرائم العدوان علی المصلحه العامه
شاذلی ، فتوح عبدالله ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۱۴۲۰۹۵۶۹۲‬,‭‌ش۱۵۴‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قانون العقوبات :القسم الخاص :جرائم الاعتداء علی المصلحه العامه
قهوجی ، علی عبدالقادر ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۵۶۹۲،/۱۴۲۰۹‬,‭‌ق۹۴۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون العقوبات :القسم الخاص :جرائم العتداء علی الانسان و المال
قهوجی ، علی عبدالقادر ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ق۹۴۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >الجزائیه للمجرم المضطرب نفسیا(دراسه مقارنه )
سلیمان ، خالد ؛  بیروت دار زیتون الحقوقی   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۲۵۲۲،/۵۶۹۲۰‬,‭‌س۶۸۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه اجتهادات محکمه التمیز الجزائیه
عالیه ، سمیر ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۱۵ق = ۱۹۹۵ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۲۴۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
جریمه الاغتصاب فی ضوء الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی
قاطرجی ، نهی ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۳ق = ۲۰۰۳ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ق۲۷۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :القسم العام ( معالمه -نطاق تطبیقه -الجریمه -المسوولیه -الجزاء :)دراسه مقارنه
عالیه ، سمیر ؛  بیروت الموسسه الجامعیه للدراسات والنشر   ، ۱۴۲۲ه = ۲۰۰۲ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۲۴۶‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جرائم الاعتداء علی الاموال
حسنی ، محمودنجیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داء الجریمه :سیاسه الوقایه والعلاج
جعفر، علی محمد ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۳ه = ۲۰۰۳ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ج۴۴۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات :القسم العام
حسنی ، محمودنجیب ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۵۴۱‌ش‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرور الزمن الجزائی :دراسه مقارنه
حاج ، راستی الیاس ؛  [بیروت ] منشورات زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۱۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<الاصول = اصول >الموجزه فی القضایا الجزائیه
حبال ، هانی ؛  بیروت ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۲۶۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
عقوبات
حنا، بدوی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۸۷۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی الاجرام و العقاب
قهوجی ، علی عبدالقادر ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ق۹۴۴‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک