کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
اع‍دام‌( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -س‍ودان‌
پ‍زش‍ک‍ان‌ -خ‍طای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌ -اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ج‍رای‍م‌ ب‍دون‌ ب‍زه‌ دی‍ده‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌ -)م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
اطرق‍ج‍ی‌، ه‍دی‌ س‍ال‍م‌ م‍ح‍م‍د
م‍ح‍دث‌، م‍ح‍س‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ج‍م‍ال‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ح‍وش‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍زس‍ل‍ی‍م‍ان‌
ص‍ال‍ح‌، ن‍ب‍ی‍ه‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
اح‍م‍د، ع‍ل‍ی‌ ع‍ی‍س‍ی‌
ش‍ری‍ف‌، ع‍م‍رو واص‍ف‌
ح‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ال‍م‌
ع‍ی‍س‍وی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ه‍دی‌
س‍ع‍ی‍د، ک‍ام‍ل‌
ش‍م‍س‌ ن‍ات‍ری‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌
ح‍اج‌، س‍اس‍ی‌ س‍ال‍م‌
ک‍ری‍رس‌، س‍ع‍ی‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
ب‍اب‍ک‍ر، م‍ص‍ع‍ب‌ ه‍ادی‌
ه‍واوش‍ه‌، ای‍م‍ن‌ ن‍واف‌
ع‍ب‍د، م‍زه‍ر ج‍ع‍ف‍ر
ره‍ام‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
داروم‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ه‍لال‌
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
م‍ی‍زان‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
زراعت ، عباس ؛  تهران ققنوس جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭ز۲۷‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جریمه الامتناع
عبد، مزهر جعفر ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۳۲۳‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مسوولیه مساعدی الطبیب الجزائیه
اطرقجی ، هدی سالم محمد ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ف‍لا۵۸۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات ( القسم العام )
حلبی ، محمدعلی السالم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ح۷۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الاسباب = اسباب >المانعه من المسوولیه الجنائیه
بابکر، مصعب هادی ؛  بیروت دارومکتبه الهلال   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۶۲۴‬,‭‌ب۱۲۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه =نظریه >العامه للقصد الجنائی
صالح ، نبیه ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ص۲۶۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی تطبیقی :تطبیق در قانون جزای فرانسه ، لبنان ، اردن و ایران همراه با متن اصلی
زراعت ، عباس ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭ز۲۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تطبیقی مجازات اعدام
شمس ناتری ، محمدابراهیم ؛  قم حوزه علمیه قم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ش۶۶۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه فی التوقیف الاحتیاطی :دراسه مقارنه
شریف ، عمرو واصف ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ش۴۴۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عقوبه الاعدام بین الابقاء و الالغاء
حاج ، ساسی سالم ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۱۲۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه :دراسه تحلیلیه تاصیلیه مقارنه فی القوانین الاردنیه والمصریه والسوریه وغیرها
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جرایم بدون بزه دیده
رهامی ، محسن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۷-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۲۵۳،/۵۵‬,‭ر۸۶۶‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی مسوولیت پزشک در فقه و حقوق کیفری ایران
نجاتی ، مهدی ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۴۱‬,‭‌ن۲۹۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان با مجازات های جایگزین در پیشگیری از تکرار جرم
محدث ، محسن ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌م۳۱۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<المسوولیه = مسوولیه >التادیبیه للاطباء فی القانون المقارن
احمد، علی عیسی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۲۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<القرابه = قرابه >و اثرها علی الجریمه و العقوبه ( دراسه مقارنه بین الفقه الجنائی الاسلامی و القانون الوضعی )
حوشان ، عبدالعزیزسلیمان ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ح۹۲۴‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تصحیح الخطا فی الحکم الجزائی
عبدالحسین ، جمال ابراهیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۳۲۸‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تداخل العقوبات فی الشریعه الاسلامیه :دراسه مقارنه و تطبیقه علی المحاکم الشرعیه
کریرس ، سعیدبن علی بن منصور ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ک۴۸۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الجریمه = جریمه >المستحیله :دراسه مقارنه
هواوشه ، ایمن نواف ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭‌ه۷۵۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >الجنائی من المنظور النفسی
عیسوی ، عبدالرحمن محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌ع۹۸۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2