کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازش‌( ح‍ق‍وق‌ -)ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
اع‍اده‌ ح‍ی‍ث‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -)ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ع‍رب‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ب‍ی‍ض‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
س‍ع‍ی‍د، ک‍ام‍ل‌
م‍طر، ل‍ی‍ن‌ ص‍لاح‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<القاموس = قاموس >الجزائی التحلیلی
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۳‬,‭‌ش۶۲۶‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون اصول المحاکمات الجزائیه :دراسه تحلیلیه تاصیلیه مقارنه فی القوانین الاردنیه والمصریه والسوریه وغیرها
سعید، کامل ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۲۹ه = ۲۰۰۸ م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭‌س۵۵۹‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
لغه المحاکم : قاموس قانونی و اقتصادی ثلاثی موسع : عربی ، انکلیزی ، فرنسی
مطر، لین صلاح ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۳‬,‭‌م۶۲۹‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الحکم = حکم >القضائی :ارکانه و قواعد اصداره :دراسه تاصیلیه تحلیلیه تطبیقیه مقارنه
عبدالرحمن ، محمدسعید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷۷،/۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۳۳۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الصلح = صلح >الجنائی و اثره فی الدعوی العامه
مبیضین ، علی محمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۱۴۳۱ه = ۲۰۱۰ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۱۷۴۹۲۷‬,‭‌م۲۲۵‌ص‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی جرائم الشرف :الدافع الشریف -علاقه غیر مشروعه -الدفاع عند الشرف -شرف العائله -عمل غیرمحق -علاقه جسدیه غیر شرعیه -ارتباط غیرشرعی -سترالعار -القتل اتقاء للعار -العداله العائلیه -العذر المخفف
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۷۰۷۷،/۷۴۹۲‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک