کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ادرات‌ و واردات‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -اردن‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ای‍ران‌ -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍اب‍ع‍ی‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ق‍رارداده‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -ق‍رارداده‍ا
 
پدیدآور:
س‍ل‍ج‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ال‍م‍اس‍ی‌، ن‍ج‍ادع‍ل‍ی‌
ارف‍ع‌ ن‍ی‍ا، ب‍ه‍ش‍ی‍د
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، م‍م‍دوح‌
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍ام‍ری‌، ج‍واد
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌
ک‍وپ‍ن‍ول‌ - لاف‍ورس‌، م‍اری‍ل‌
م‍ک‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د
اخ‍لاق‍ی‌، ب‍ه‍روز
ص‍ان‍وری‌، م‍ه‍ن‍داح‍م‍د
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د
پ‍اک‍دام‍ن‌، رض‍ا
 
ناشر:
آگ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ش‍ه‍ر دان‍ش‌
م‍ن‍ص‍وره‌ ده‌ن‍م‍ک‍ی‌
س‍م‍ت‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
دادگ‍س‍ت‍ر؛ م‍ی‍زان‌
ن‍دا
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
پ‍ای‍دار
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ی‍زان‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ق‍م‌
ب‍ه‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی از حقوق بین الملل خصوصی
صفایی ، حسین ؛  میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ص۶۷۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین الملل خصوصی ۱۳۷۱-۱۳۷۲
[تهران ] منصوره ده نمکی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >الدولی الخاص تنازع القوانین
عبدالکریم ، ممدوح ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۶۹۵‬,‭‌ع۳۵۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دورالمحکم فی خصومه التحکیم الدولی الخاص
صانوری ، مهنداحمد ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۶۹۵‬,‭‌ص۳۴۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعارص قوانین
الماسی ، نجادعلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین المللی خصوصی
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌م۴۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
نصیری ، محمد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ن۴۷۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
عامری ، جواد ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌ع۲۴۹‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق چند ملیتی
نصیری ، مرتضی ؛  تهران ندا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۵۴‬,‭‌ن۴۷۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیش نیازهای مذاکره و تنظیم فراردهای تجاری بین المللی
پاکدامن ، رضا ؛  تهران موسسه مطالعات و مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۸۲‬,‭‌پ۲۲۲‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای تجاری بین المللی
اخلاقی ، بهروز ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۳۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شرایط عمومی قراردادهای تجاری بین المللی
مکین ، محمد ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۲‬,‭‌م۷۴۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۲‬,‭‌ف‍لا۵۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
سلجوقی ، محمود ؛  تهران دادگستر؛ میزان   ، ۱۳۷۷- ۱۳۸۶ - ۱۳۸۸ -۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌س۶۳۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
کوپنول - لافورس ، ماریل ؛  قم مجتمع آموزش عالی قم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ک۷۷۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌م۴۲۱‌ح‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
ارفع نیا، بهشید ؛  بهتاب   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۴۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی :کلیات ، تابعیت ، اقامتگاه ، وضعیت بیگانگان و پناهندگی ، استرداد مجرمین ، و سرمایه گذاری خارجی در ایران
ابراهیمی ، نصرالله ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۱۳۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( موضوعی )حقوق بین الملل خصوصی همراه درسنامه و نکات مهم
کاظمی ، علی ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌ک۲۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل خصوصی
الماسی ، نجادعلی ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲- ۱۳۸۵ -۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۷۳۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3