کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ع‍ق‍ود و ای‍ق‍اع‍ات‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -)ای‍ران‌
وص‍ی‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ب‍ه‍ن‍ود، ی‍وس‍ف‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ت‍اج‍م‍ی‍ری‌، ام‍ی‍ر ت‍ی‍م‍ور
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ل‍ور راس‍ا، م‍ی‍ش‍ل‌
آری‍اف‍ر، ت‍ق‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ر
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌
ن‍وری‌، رض‍ا
ره‌ پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ی‍خ‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
ان‍زل‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ده‍خ‍دا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ آف‍ری‍ن‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
خ‍ورش‍ی‍د
وی‍س‍ت‍ار
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
پ‍اژن‍گ‌
ک‍ان‍ون‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی :برای دوره کارشناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شیخ نیا، امیرحسین ؛  تهران ویستار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ش۹۲۳آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :ضمان قهری -مسئولیت مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران کتابفروشی دهخدا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ح‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ، وصیت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۵۴‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اموال
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقود و تعهدات و الزامات
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمون جامع حقوق مدنی مشتمل بر ۱۲۰۰ سوال چهار گزینه ای و نمونه سوالات کارشناسی ارشد، گزینش و استخدام قضات ، سردفتری اسناد رسمی و کانون وکلاء دادگستری به همراه پاسخنامه تحلیلی و تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق و علوم قضائی و داوطلبان شرکت کننده در...
آریافر، تقی ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۴۴۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شفعه -وصیت -ارث
نوری ، رضا ؛  تهران پاژنگ   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ن۷۵۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مسئولیت مدنی
لور راسا، میشل ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ل۷۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی - الزامات بدون قرارداد تفسیر قانون مدنی ایران مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷
ره پیک ، حسن ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭ر۸۸۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سقوط تعهدات با تجدیدنظر و اضافات
شهیدی ، مهدی ؛  [تهران ] کانون دادگستری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲۲‬,‭‌ش۸۶۸‌س‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی
صفایی ، حسین ؛  تهران میزان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ص۶۷۸‌م‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی ( ۴ )مسئولیت مدنی ، ضمان قهری ، الزامات مدنی غیر قراردادی
تاجمیری ، امیر تیمور ؛  تهران موسسه فرهنگی آفرینه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ت۱۶۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تحولات حقوق خصوصی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶ - ، گردآورنده ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ک۱۲۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی مسایل حقوقی
تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ت۸۴۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
احوال شخصیه از دیدگاه قوانین بانضمام
بهنود، یوسف ؛  ارومیه انزل   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ب۸۵۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی رهن و صلح
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق مدنی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی عقد کفالت
جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ج۴۷۳‌ح‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9