کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ج‍زای‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ج‍ه‍ت‌( ح‍ق‍وق‌)
م‍رور زم‍ان‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -)ل‍ب‍ن‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍ده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ف‍رج‌
ح‍ج‍ار، ح‍ل‍م‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ق‍اس‍م‌،م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ح‍اج‌، راس‍ت‍ی‌ ال‍ی‍اس‌
ج‍راح‌، ع‍ل‍ی‌ اح‍م‍د
س‍ع‍د، ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
ع‍وج‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ع‍د،ن‍ب‍ی‍ل‌ اب‍راه‍ی‍م‌
م‍وس‍وی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ع‍ب‍ده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
اب‍وع‍م‍رو، م‍ص‍طف‍ی‌اح‍م‍د
ح‍ن‍ا، ب‍دوی‌
دوی‍دار، طل‍ع‍ت‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح العقود المسماه ( فی مصر و لبنان )
منصور، محمدحسین ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌م۷۹۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<العقود = عقود >المسماه
سعد،نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی تصحیح الاسم و الشهره
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موجز الحقوق العینیه الاصلیه
قاسم ،محمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌ق۱۷۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
موسوعه قضاء الامور المستعجله
حنا، بدوی ؛  بیروت الموسسه الحدیثه للکتاب   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۸۷۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الحقوق =حقوق >العینیه الاصلیه
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ص۵۶۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الحقوق =حقوق >العینیه الاصلیه فی القانون المصری و اللبنانی
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۵۴۷‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبادی القانون :المدخل الی القانون -نظریه الالتزامات
سعد، نبیل ابراهیم ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌س۵۴۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
موجز احکام الالتزام
ابوعمرو، مصطفی احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ف‍لا۱۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرور الزمن الجزائی :دراسه مقارنه
حاج ، راستی الیاس ؛  [بیروت ] منشورات زین الحقوقیه   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ح۱۲۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<النظریه = نظریه >العامه للتنفیذ القضائی :دراسه مقارنه
دویدار، طلعت ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭د۸۲۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون اصول المحاکمات المدنیه اللبنانیه :المرسوم الاشتراعی رقم ۸۳/۹۰ مع تعدیلاته :بالقانون رقم ۵۲۹ تاریخ ۱۹۹۶/۶/۲۰ و القانون رقم ۱۴۴ تاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۲۹ و المرسوم رقم ۳۸۰۰ تاریخ ۲۰۰۰/۹/۶ و القانون رقم ۴۴۰ تاریخ ۲۰۰۲/۸/۱
موسوی ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌م۸۴۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه الموجبات ( الالتزمات )و العقود( مصطلحات قانونیه )
بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ن۵۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون الموجبات و العقود اللبنانی الصادر بتاریخ ۱۹۳۲/۳/۹ و تعدیلاته
موسوی ، احمدحسین ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌م۸۴۲‌ق‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قواعد الاثبات بغیر الکتابه فی المواد المدینه و التجاریه
جراح ، علی احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ج۳۴۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریه السبب فی القانون المدنی :دراسه مقارنه
عبده ، محمدعلی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭‌ع۴۱۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول التنفیذ الجبری :دراسه مقارنه
حجار، حلمی محمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۱۴۱۹ق = ۱۹۹۹ م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۷۷،/۵۶۹۲‬,‭‌ح۳۳۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<القاعده = قاعده >القانونیه فی القانون المدنی
عوجی ، مصطفی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۹۶۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >المدنی :الموجبات المدنیه
عوجی ، مصطفی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ع۹۶۹‌ق‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی التدخل و الادخال
شلالا، نزیه نعیم ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2