کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ق‍د ض‍م‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ده‌، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌ ف‍رج‌
ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
م‍ش‍م‍وش‍ی‌، ع‍ادل‌
ع‍وج‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍وم‍ان‍ی‌، ل‍طی‍ف‌ ج‍ب‍ر
ع‍ب‍ودی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
م‍ن‍ش‍ورات‌ زی‍ن‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مسوولیه الناقل البحری
کومانی ، لطیف جبر ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ک۸۵۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه العقد فی قوانین البلاد العربیه ( القانون المصری واللبنانی والسوری والعراقی واللیبی والکویتی والسودانی )
صده ، عبدالمنعم فرج ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۷۰۷۴،/۱۷۴۹۲‬,‭‌ص۵۶۳‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<القانون = قانون >المدنی :التمارین العملیه :مسائل -تعلیق علی قرارات -استشارات -ابحاث
عوجی ، مصطفی ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۹۶۹‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحدیات الاثبات بالسندات الالکترونیه و متطلبات النظام القانونی لتجاوزها
عبودی ، عباس ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۱۷۴۲۹۷‬,‭‌ع۴۳۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<القوه = قوه >القاهره فی قانون المرافعات : دراسه تاصیلیه تطبیقیه مقارنه
عبدالرحمن ، محمدسعید ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۱۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۹۲۷،/۱۷۴‬,‭‌ع۳۳۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ضمانات حقوق الخصوم خلال المحاکمه الجزائیه ( دراسه مقارنه )
مشموشی ، عادل ؛  بیروت منشورات زین الحقوقیه   ، ۱۴۲۸ه = ۲۰۰۷ م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۱۷۴۹۲۷‬,‭‌م۵۸۴‌ض‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک