کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
اس‍لام‌ س‍ت‍ی‍زی‌ -ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍ض‍و ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
ح‍ق‍وق‌ -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ک‍وه‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ن‍ی‍وج‍ن‍ت‌، ن‍ی‍ل‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
ش‍ع‍اری‍ان‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ن‍ق‍ی‍ب‌ زاده‌، اح‍م‍د
ت‍ق‍ی‌ زاده‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌
ک‍دخ‍دای‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ق‍وام‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ای‍زدی‌، پ‍ی‍روز
ک‍ات‍ب‍رت‌، م‍ای‍ک‌
ک‍ی‍ان‍ی‌، داوود
م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
 
ناشر:
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ق‍وم‍س‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌
وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ف‍روزش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ج‍د
م‍ی‍زان‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
ش‍ه‍ر دان‍ش‌
اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا
شکوهی ، مجید ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۰۷‬,‭‌ش۵۹۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اروپا
مسائلی ، محمود ؛  تهران وزارت امور خارجه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌م۵۲۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اتحادیه ی اروپا
کاتبرت ، مایک ؛  تهران شهر دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ک۱۱۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اروپا :ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا
تهران ابرار معاصر تهران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ک۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز
نقیب زاده ، احمد ؛  تهران قومس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ن۵۹۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سیاست و حکومت در اتحادیه اروپا
نیوجنت ، نیل ؛  تهران وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ن۹۹۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ساختار و حقوق اتحادیه اروپایی
کدخدایی ، عباس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ک۴۱۱‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اتحادیه اروپا
تقی زاده انصاری ، مصطفی ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ت۶۵۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حقوق قرارداد اروپا
حبیبی ، بهنام ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۲۴۰۲‬,‭‌ح۲۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول حقوق قراردادهای اروپا و حقوق ایران ( مطالعه تطبیقی )
شعاریان ، ابراهیم ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۲۴۰۲‬,‭‌ش۴۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اروپا هویت ، امنیت و سیاست
قوام ، عبدالعلی ؛  تهران پژوهشکده مطالعات راهبردی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ق۸۳۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تبعیض و ناشکیبایی علیه مسلمانان در اتحادیه اروپا بعد از ۱۱ سپتامبر :گزارش فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلیسنکی
فدراسیون بین المللی حقوق بشر هلسینکی )FHI( ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۹‬,‭‌ف۳۱۹‌ت‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اتحادیه اروپا و سیاست بین الملل
کیانی ، داوود ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ک۹۳۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اسلام در اتحادیه اروپا
ایزدی ، پیروز ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا)PSFC(
ایزدی ، پیروز ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۲۴۲۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۳‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تعیین قانون حاکم بر مسوولیت مدنی ( در حقوق اتحادیه اروپا و ایران )
میرحسینی ، مجید ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌م۹۲۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک