کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ -ای‍ران‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ -ح‍ق‍وق‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ان‍رژی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ - اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌( ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ -)اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ -اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ب‍ل‍دس‍و، راب‍رت‌
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍ات‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
رم‍ض‍ان‍ی‌ ن‍وری‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍اش‍اص‍ال‍ح‌، ع‍ل‍ی‌
رش‍ی‍دی‌، ح‍م‍ی‍د
ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌
ان‍ص‍اری‌، م‍س‍ع‍ود
ش‍ام‍ل‍و اح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ای‍م‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍ی‍خ‍ت‍ه‌، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌
ب‍ارک‍ر، دی‍وی‍د
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ح‍راب‌ ف‍ک‍ر؛ ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
س‍ی‍ان‍وش‌
ه‍ان‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ره‍ن‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍زان‌
م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ام‍ل‍و اح‍م‍دی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ آب‌ و ب‍رق‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
آری‍ان‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
خ‍ط س‍وم‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگنامه صالح :فشرده ای از اصطلاحات حقوقی و سیاسی و اقتصادی و معارف اسلامی به زبان انگلیسی و فارسی
پاشاصالح ، علی ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌پ۱۶۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق ، دانشنامه حقوقی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق حاوی اصطلاحات رشته های حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۲-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۵۷-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ج۴۷۳د‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فرهیخته واژه ها و اصطلاحات سیاسی -حقوقی
فرهیخته ، شمس الدین ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف۶۷۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق به زبان ساده
بیات ، حسین ؛  همدان هانی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ب۸۹۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق بین الملل
بلدسو، رابرت ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭۰۳‬,‭‌ب۶۴۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی انگلیسی - فارسی
یزدی ، عباس ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ی۵۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی
شاملو احمدی ، محمدحسین ؛  اصفهان محمدحسین شاملو احمدی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۰۱۴‬,‭‌ش۲۱۳‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی صنعت آب و برق
رشیدی ، حمید ؛  تهران شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷۸۳۳۳۷‬,‭ر۵۵۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح مختصر اصطلاحات حقوقی ( در حقوق مدنی و کیفری به ضمیمه مختصر چهل و سه قاعده از قواعد فقه و حقوق ( منثور و منظوم ))
آقایی ، محمدعلی ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭آ۶۶۱‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف حقوق نیرو
رشیدی ، حمید ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۰۷۸۳۳۳۷‬,‭ر۵۵۱د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری
ایمانی ، عباس ؛  تهران آریان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۰۱۴‬,‭‌ف‍لا۹۸۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی و انطباق آن با مواد قانون مربوطه مجموعه ای برای همگان
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سیانوش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مبسوط در ترمینولوژی حقوق
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه حقوق خصوصی
انصاری ، مسعود ؛  تهران محراب فکر؛ جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۴-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۸۸۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق مالکیت معنوی
میرحسینی ، حسن ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۴۸۰۳‬,‭‌م۹۲۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه تحت اللفظی و روان stxet waL قسمت قراردادها ( ۵و۴ ) و جزا( ۶ )به انضمام ۱۷۸ نکته کلیدی حقوق قراردادها برای داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد
رمضانی نوری ، محمود ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۴۲۸‬,‭ف‍ا/۶۴‬,‭ر۷۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
وسیط در ترمینولوژی حقوق
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ج۴۷۳و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق به زبان ساده
بارکر، دیوید ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۲‬,‭‌ب۱۸۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2