کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -)ف‍ران‍س‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -م‍ص‍ر
ح‍ق‍وق‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ج‍زای‍ی‌( ف‍ق‍ه‌)
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ران‍س‍ه‌
زن‍دان‍ی‍ان‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -روم‍ان‍ی‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍م‍ه‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ف‍ران‍س‍ه‌
 
پدیدآور:
دل‍ف‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اش‍رف‌
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
دی‍ن‍ن‍ج‌، ال‍ل‍ورد
ف‍ران‍س‍ه‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
خ‍اطر، ص‍ب‍ری‌ م‍ح‍م‍د
س‍ن‍ه‍وری‌، ع‍ب‍دال‍رزاق‌ اح‍م‍د
اب‍وال‍ح‍م‍د، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د
م‍ی‍رزای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ش‍ازال‌، ج‍ان‌
غ‍س‍ت‍ان‌، ج‍اک‌
ش‍لالا، ن‍زی‍ه‌ ن‍ع‍ی‍م‌
ژوردن‌، پ‍ات‍ری‍س‌
ک‍ات‍ب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌ زم‍ان‌
ب‍و، روژه‌
ه‍ی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍م‍اد م‍ره‍ج‌
م‍ح‍م‍ود، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ک‍ان‍ر، م‌
 
ناشر:
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌
ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ل‍ل‍ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ق‍م‌
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ن‍ش‍ورات‌ ع‍وی‍دات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ی‍زان‌
م‍ن‍ش‍اه‌ ال‍م‍ع‍ارف‌
دارال‍ب‍ح‍ار
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق فرانسه -فارسی
کاتبی ، حسینقلی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ک۱۲۱‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات حقوقی
ابوالحمد، عبدالحمید ؛  [تهران ] بنیاد فرهنگ ایران   ، ۱۳۵۳
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ف‍لا۱۷۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه
دلفانی ، علی اشرف ؛  قم بوستان کتاب قم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭د۶۴۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<الطعن =طعن >بالاستئناف و اجرااته فی المواد المدنیه و التجاریه
اسکندریه منشاه المعارف   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌ع۸۹۵ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دعاوی الاحتیال و ماجری مجراه
شلالا، نزیه نعیم ؛  لبنان الموسسه الحدیث للکتاب   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۴‬,‭‌ش۶۲۶د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<التکنولوجیا = تکنولوجیا >الحدیثه و القانون الجنائی
هیتی ، محمد حماد مرهج ؛  عمان دارالثقافه   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۴۴‬,‭‌ه۹۲۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الغیر=غیر >عن العقد
خاطر، صبری محمد ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۱م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۹۴۹۸‬,‭‌خ۱۶۶‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زندانیان و علم زندانها
دانش ، تاج زمان ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۰۷۷‬,‭د۲۴۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
انهاء العقد بالاراده المنفرده
محمود، محمد عبدالله ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌م۳۵۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حقوق الطفل
شازال ، جان ؛  بیروت منشورات عویدات   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۱۰۱۳۵‬,‭‌ش۱۶۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بیمه
بو، روژه ؛  تهران بیمه مرکزی ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۸۶‬,‭‌ب۷۴۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<المطول =مطول >فی القانون المدنی تکوین العقد
غستان ، جاک ؛  بیروت مجد   ، ۲۰۰۰م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴‬,‭‌غ۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق تعهدات
سنهوری ، عبدالرزاق احمد ؛  قم دانشگاه قم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۶۲۰۲‬,‭‌س۷۸۴ود‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<المطول =مطول >فی العقود
غستان ، جاک ؛  بیروت مجد   ، ۱۴۲۵ه
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴‬,‭‌غ۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عقود و تعهدات قراردادی بطور کلی و الزامات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه :مواد ۱۱۰۱- ۱۳۸۶
فرانسه .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰-۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۲‬,‭‌ف۳۴۷‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون حقوقی فرانسه با ترجمه مقابله ای فارسی "حقوق کیفری -حقوق تعهدات "
کانر، م ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۴۴‬,‭‌ک۳۱۶‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی :فرانسه -فارسی
میرزایی ، علیرضا ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌م۹۳۴‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول مسئولیت مدنی
ژوردن ، پاتریس ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۲-۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴۰۳‬,‭ژ۶۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<الاجراءات = اجراءات >القانونیه لضمان الحقوق :دراسات فی الحجز التحفظی -تاثیرات الدخول و الخروج
دیننج ، اللورد ؛  بیروت دارالبحار   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۴۴‬,‭د۹۷۳‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه ، انگلیس ، ایران و فقه امامیه
صادقی ، محمود ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۰۲‬,‭‌ص۱۹۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3