کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
گ‍روه‍ه‍ای‌ ک‍ار
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
زب‍ان‌ ای‍م‍ا و اش‍اره‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌
ب‍رخ‍ورد( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -)م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
گ‍رون‍ی‍گ‌، رودل‍ف‌
خ‍ام‍وش‍ی‌، ن‍ی‍م‍ا
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ک‍ورت‍ی‍س‌، ج‍ان‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱؟ق‌
 
ناشر:
دی‍دار
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ت‍رم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌
پ‍ردازش‌
ن‍ش‍ر س‍پ‍ی‍دار
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ف‍راروان‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر م‍ش‍ه‍د
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ب‍رداران‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۸۵۰۰ واژه و اصطلاح مدیریت و حسابداری
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۳‬,‭‌ح۶۹۲‌م ‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۱۸۰۰[ هزار و هشتصد ]تست علوم تربیتی و مشاوره
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه فرهنگی ثقلین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۶۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات حقوقی
حقیقی ، محمدعلی ، گردآورنده ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۳‬,‭‌ح۶۹۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تستهای کارشناسی ارشد علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره
خاموشی ، نیما ؛  مشهد نشر مشهد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌م۲۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۱۶۵۰۰ واژه واصطلاح مدیریت وحسابداری
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۳‬,‭‌ح۶۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۱۰۰۰ تست مدیریت
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۶۹۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه ۱۸۸۰ تست مدیریت
حقیقی ، محمدعلی ؛  مشهد پردازش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۶۹۲‌م‍ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گلستان سعدی
سعدی ، مصلح بن عبدالله ،- ۶۹۱؟ق ؛  [تهران ] کتابفروشی برداران علمی   ،
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۳۱‬,‭‌س۵۵۴‌گ‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای مدیریت ( اصول ، مبانی ، فرایند)
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران نقش مهر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ح۶۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<۴۴=چهل و چهار >اشتباه متداول در مدیریت و نحوه پیشگیری آنها
کورتیس ، جان ؛  تهران نشر سپیدار   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ک۷۹۹‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی و مهندسی فکر
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران فراروان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ح۶۹۲‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رفتار سازمانی
تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴‬,‭‌مد۴۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تعارض و استرس
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۵۳‬,‭‌ح۶۹۲‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۱۲‬,‭‌ح۶۹۲‌مد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۱‬,‭‌ح۶۹۲‌س‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری موفق :رویکردی سیستماتیک به مسائل پیچیده
گرونیگ ، رودلف ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۳‬,‭‌گ۳۸۳‌ت‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تئوری های مدیریت :اصول ، مبانی ، فرآیند؛ قابل استفاده برای مدیران و دانش پژوهان با رویکرد اجرایی
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭‌ح۶۹۲‌ت‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبان بدن :جلوه ی افکار درون انسان بر رفتارهای بیرونی
حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۶۹‬,‭‌ح۶۹۲ز‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کار تیمی و گروهی :راهکارهای اجرایی برای توسعه یافتگی تیم ها در سازمان
حقیقی ، محمدعلی حقیقی ، محمدعلی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۴۰۲۲‬,‭‌ح۶۹۲‌ک‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک