کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ال‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍راب‍ری‌( اس‍لام‌)
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌
 
پدیدآور:
ح‍ل‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ال‍س‍ال‍م‌
 
ناشر:
دارال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
ال‍دار ال‍دول‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبدا المساواه فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی
حلبی ، محمدعلی السالم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳‬,‭‌ح۷۷۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون العقوبات ( القسم العام )
حلبی ، محمدعلی السالم ؛  عمان دارالثقافه للنشر و التوزیع   ، ۱۹۹۷م
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭‌ح۷۷۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبداه المساواه فی الشریعه الاسلامیه و القانون الوضعی
حلبی ، محمدعلی السالم ؛  عمان الدار الدولیه للنشر و التوزیع   ، ۲۰۰۲م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۳‬,‭‌ح ۷۷۷ ‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک