کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍م‍ی‍ده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍غ‍راف‍ی‍دان‍ان‌ ع‍رب‌
آس‍ی‍ا - ج‍غ‍راف‍ی‍ا
آب‌ و ه‍وا
اروپ‍ا -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍وم‍ب‍ار، م‍وری‍س‌
م‍وس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ل‍وزی‍ی‍ه‌، ری‍ن‍ی‍ه‌
ح‍م‍ی‍ده‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه العالم المعاصر
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۴ه.
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭‌ح۸۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه العالم المعاصر
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۶ه.
شماره راهنما: ‭۹۱۴‬,‭‌ح۸۳۸‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الجغرافیین العرب و مقتطفات من آثارهم
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۴
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۹۲‬,‭‌ح۸۴۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه آسیا
حمیده ، عبدالرحمن ؛  دمشق دارالفکر   ، ۱۴۰۸
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭‌ح۸۴۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیه الوطن العربی
حمیده ، عبدالرحمن ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۰=۱۹۹۰
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭۰۹۲۷‬,‭‌ح۸۴۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الجغرافیا=جغرافیا >التاریخیه للعالم الاسلامی خلال القرون الاربعه الاولی
لومبار، موریس ؛  دمشق دارالفکر   ،
شماره راهنما: ‭۹۰۹‬,‭۰۹۷۶۷۱‬,‭‌ل۷۸۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تطور الفکر الجغرافی
کلوزییه ، رینیه ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۴۰۲ه
شماره راهنما: ‭۹۱۰‬,‭‌ک ۶۵۳ ‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الوجیز=وجیز >فی المناخ التطبیقی
موسی ، علی ؛  بیروت دارالفکر   ، ۱۹۸۳م
شماره راهنما: ‭۵۵۱‬,‭۶‬,‭‌م ۸۴۱ و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک