کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -ای‍ران‌ -ارزش‍ی‍اب‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ق‍رآن‌ -پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -زم‍ون‍ه‍ا
ک‍ت‍اب‍س‍ن‍ج‍ی‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ض‍رب‌ ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
دی‍ودات‍و، وی‍رج‍ی‍ل‌ پ‍اس‍ک‍وئ‍ال‍ه‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‍رض‍ا
ح‍ی‍دری‌ اب‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ک‍ش‍ور
ج‍م‍ال‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز؛ پ‍ای‍گ‍اه‌ اس‍ت‍ن‍ادی‌ ع‍ل‍وم‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌
ن‍ی‍ک‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ال‍ه‍ادی‌ ج‍م‍ال‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حکمت نامه پارسیان
حیدری ابهری ، غلامرضا ؛  قم جمال   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۹۸‬,‭ف‍ا/۹‬,‭‌ح۹۵۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخهای تشریحی درس زبان عربی در آزمونهای سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از سال ۱۳۶۲ تا۱۳۷۲
حیدری ، غلامرضا ؛  تهران سازمان سنجش کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ح۹۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیین نگارش
حیدری ، غلامرضا ؛  زنجان نیکان کتاب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭ف‍ا/۰۴‬,‭‌ح۹۴۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زندگی نامه نهج البلاغه :آشنایی با نهج البلاغه از زبان نهج البلاغه
حیدری ابهری ، غلامرضا ؛  قم دفتر نشر الهادی جمال   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۹۵۱۵‬,‭‌ح۹۴۹ز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرسمان قرآنی کودک
حیدری ابهری ، غلامرضا ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۰۷۶‬,‭‌ح۹۵۱‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه ی علم سنجی
دیوداتو، ویرجیل پاسکوئاله ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۰۲۰‬,‭۳‬,‭د۹۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفت شناسی علم سنجی
حیدری ، غلامرضا ؛  شیراز نوید شیراز؛ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۰۰۱‬,‭۴۰۹۵۵‬,‭‌ح۹۴۹‌م‌ع‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک