کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍رس‍ن‍دی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ث‍ب‍ت‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
اج‍رای‌ ح‍ک‍م‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ -ح‍ق‍وق‌
ث‍ب‍ت‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ت‍ج‍دی‍دن‍ظر ق‍ض‍ای‍ی‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ش‍ک‍ای‍ت‍ه‍ا( م‍ق‍ررات‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ک‍ارگ‍زاران‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -ای‍ران‌
پ‍ی‍م‍ان‍ک‍اری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ض‍اب‍طان‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ - ای‍ران‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ ش‍ه‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍رج‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
س‍ادات‌ ب‍اری‍ک‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ررض‍ا
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
س‍ل‍طان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌
ره‌ پ‍ی‍ک‌، ح‍س‍ن‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌ ، م‍ن‍ص‍ور
پ‍ور ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر در نظم حقوقی کنونی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۵‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش حقوق ثبت ( حقوق ثبت کاربردی )
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اساسنامه و چگونگی ثبت شرکتها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۶۶‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی حقوق قراردادها
ره پیک ، حسن ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭ر۸۸۱‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۶۴‬,‭۶۳۰۹۵۵‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه شکایت های کاربردی
سادات باریکانی ، امیررضا ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۵۳‬,‭‌س۱۳۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی رسیدگی به دعاوی خانوادگی در محاکم و دادسراها
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی رسیدگی به دعاوی اجاره و سرقفلی همراه با شرح و توضیح آراء صادره و مربوط به آن
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع لایحه دفاعیه در دعاوی حقوقی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۶۶۳۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات ، دعاوی و جرائم درقانون کار
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قانون ثبت اسناد و املاک با آخرین اصلاحات و الحاقات به انضمام قانون ثبت اسناد و املاک ...
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۸‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‌ث‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌مآ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات پیمانکاری پروژه های ساختمانی و صنعتی (طرح ، ساخت و نصب )
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۲‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‌پ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به مواد مخدر
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه محشی از قوانین و مقررات مدنی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دلالی در حقوق ایران ( تحلیل مسئولیت مدنی دلال )
فرجی ، حمید ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ف۳۸۴د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفری
پور قهرمانی ، بابک ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۲‬,‭‌پ۷۲۶ط‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی که لازمست ضابطین دادگستری بدانند
سلطانی ، شهرام ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۶‬,‭‌س۶۵۱‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7