کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ط س‍وم‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍رآن‌ -اح‍ک‍ام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ش‍ک‍ای‍ت‍ه‍ا( م‍ق‍ررات‌ م‍دن‍ی‌ -)ای‍ران‌ -ف‍رم‍ه‍ا و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
دادس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ش‍رح‌ وظای‍ف‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
م‍واد م‍خ‍در -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ .دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
زم‍ی‍ن‍داری‌ ش‍ه‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ب‍اخ‍ت‍ر، اح‍م‍د
رض‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ق‍وام‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌
س‍اک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
خ‍ط س‍وم‌
خ‍ی‍ام‌: خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
متون فقه برای دانشجویان رشته حقوق ، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭ز۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات و مسئولیت بازداشت غیر قانونی متهم
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
وظائف و حدود اختیارات دادستانها در قوانین موضوعه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی
باختر، احمد ؛  خط سوم   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌م‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر قانون مجازات اسلامی ایران
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خیام : خط سوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به تملک اراضی توسط دولت و شهرداریها
ایران .قوانین و احکام ؛  [تهران ] خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۶۷۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مختصر النافع
ولیدی ، صالح ؛  [تهران ] خط سوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭و۷۵۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات چک
قوامی ، بهنام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ق۸۵۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭ز۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای حقوق جزای اختصاصی قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق ...
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق ثبت :قابل استفاده برای داوطلبان آزمون سردفتری اسناد رسمی ... دانشجویان رشته حقوق
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌م‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات حقوق خصوصی همراه با سوالات کارشناسی ارشد۷۱-۸۰
اباذری فومشی ، منصور ؛  [تهران ] خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جدیدترین و کاملترین مجموعه آزمون های حقوق جزای عمومی با پاسخ های تشریحی و تحلیلی مشتمل بر ۷۱۴ تست از آزمون های ...
رضایی ، ابوالحسن ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭ر۵۷۴‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آیات الاحکام حقوقی ( مدنی و کیفری )
آقایی ، محمدعلی ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۴‬,‭آ۶۶۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جرایم مواد مخدر از دیدگاه حقوق داخلی و حقوق بین الملل
ساکی ، محمدرضا ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۲۷۷‬,‭‌س۱۹۲‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هازارزه
محمدی ، جمشید ؛  [تهران ] خط سوم   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۳‬,‭۶۲‬,‭‌م۳۵۲‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهار گزینه ای حقوق مدنی قابل استفاده برای داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد حقوق داوطلبان ...
باختر، احمد ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۱۴۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع اظهارنامه
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۵۳‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری
تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۳‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ب‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون استخدام کشوری به انضمام
تهران خط سوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۶۸‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5