کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍لاق‌؛ پ‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍اف‍ظه‌ -ت‍ق‍وی‍ت‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۱۴
رس‍ت‍اخ‍ی‍ز
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌
ک‍ارت‍ر -اس‍ک‍ات‌، ش‍ری‌
ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌ اچ‌.
س‍روری‌ ف‍خ‍ر، آرزو
 
ناشر:
خ‍لاق‌ پ‍ل‌
پ‍ل‌ خ‍لاق‌
پ‍ل‌ خ‍لاق‌
خ‍لاق‌؛ پ‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چرند و پرند
دهخدا، علی اکبر ؛  سمنان خلاق ؛ پل   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۸‬,‭۸۶‬,‭د۸۳۵‌چ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ده قانون برای انسان بودن :چنانچه موفقیت یک بازی است ، قانون های آن چنین است
کارتر -اسکات ، شری ؛  تهران پل  خلاق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۸‬,‭۱‬,‭‌ک۱۳۷د‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روز رستاخیز
سروری فخر، آرزو ؛  سمنان خلاق  پل   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۴‬,‭‌س۴۹۷ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نیروی نبوغ فیزیکی " ده راه حل برای رسیدن به نبوغ فیزیکی "
بوزان ، تونی ؛  تهران پل  خلاق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۱۳‬,‭۷۱‬,‭‌ب۷۶۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نیروی نبوغ کلامی :ده راه حل برای رسیدن به نبوغ کلامی
بوزان ، تونی ؛  تهران پل خلاق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۱۵۳‬,‭۱۴‬,‭‌ب۷۶۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تعادل زندگی شخصی و کار با کمک مدیر یک دقیقه ای :راهنمایی فوق العاده برای اداره زندگی خارج از محیط کار
بلانچارد، کنت اچ . ؛  تهران پل خلاق   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۶۵۸‬,‭۰۰۱۹‬,‭‌ب۶۳۴‌تد‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک