کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ارش‍اد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍رآن‌ -اع‍ج‍از
 
پدیدآور:
خ‍ل‍ی‍ف‍ه‌، ارش‍اد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اعجازقرآن :تحلیل آماری حروف مقطعه
خلیفه ، ارشاد ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۸‬,‭‌خ۶۹۱‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک