کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ق‍رآن‌ -اع‍راب‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -واژه‌ه‍ا و ع‍ب‍ارت‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ل‍ب‍ن‍ان‌
ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ خ‍وارزم‍ش‍اه‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌،۶۲۸-۶۱۷ ق‌
ع‍ل‍وم‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
ق‍رآن‌ -ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ -ق‍رن‌۷ ق‌
اح‍ادی‍ث‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌
ع‍راق‌ -س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ -ق‍رن‌۲۰
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍دی‍د
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -چ‍ن‍د زب‍ان‍ه‌
 
پدیدآور:
اب‍وخ‍ل‍ی‍ل‌، ش‍وق‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ل‌، س‍م‍ی‍ر
ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د،- ۶۴۷؟ق‌
ف‍راه‍ی‍دی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د م‍ح‍م‍ود
س‍ه‍ار ن‍ق‍وری‌، خ‍ل‍ی‍ل‌اح‍م‍د
ج‍وال‍ی‍ق‍ی‌، م‍وه‍وب‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۵۳۹-۴۶۶ ق‌
ن‍ح‍اس‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌، اح‍م‍د
ت‍م‍ی‍م‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍م‍ث‍ن‍ی‌
ق‍رطب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د
ش‍ل‍ب‍ی‌، اح‍م‍د
خ‍ل‍ی‍ل‌، خ‍ل‍ی‍ل‌ اح‍م‍د
غ‍ارم‍ادی‌، ج‍ول‍ی‍ی‍ت‌
م‍طران‌، خ‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
دارال‍ف‍ک‍ر
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ل‍ب‍ن‍ان‍ی‍ه‌
دارال‍طل‍ی‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
دارال‍ن‍ه‍ض‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍ب‍ن‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍وی‍د
دارالاداب‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌
دارال‍طل‍ی‍ع‍ه‌ ل‍ل‍طب‍اع‍ه‌ و ال‍ن‍ش‍ر
طرح‌ ن‍و
دارال‍طل‍ی‍ع‍ه‌
دارال‍دی‍ان‌ ل‍ل‍ت‍راث‌
دارال‍م‍ع‍رف‍ه‌
م‍ن‌ م‍ن‍ش‍ورات‌ دارال‍ه‍ج‍ره‌
س‍ع‍دی‌
دارال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ع‍اص‍ر
م‍ن‍ش‍ورات‌ ال‍ح‍ل‍ب‍ی‌ ال‍ح‍ق‍وق‍ی‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بذل المجهود فی حل ابی داود
سهار نقوری ، خلیل احمد ؛  قاهره دارالدیان للتراث   ، ۱۴۰۸ه.
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌س۸۳۷‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خلیل مطران قصائد
مطران ، خلیل ؛  بیروت دارالاداب   ، ۱۹۷۹ص
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۶‬,‭‌م۶۲۹د/‌ب‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب العین
فراهیدی ، خلیل بن احمد ؛  قم من منشورات دارالهجره   ، ۱۴۰۵ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ف۳۵۴‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارمغان شرق و اندیشه های اسلامی
شلبی ، احمد ؛  تهران انتشارات نوید   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۴۸۵‬,‭‌ش۶۲۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیره جلال الدین یا تاریخ جلالی
نسوی ، محمدبن احمد،- ۶۴۷؟ق ؛  [تهران ] سعدی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۵۵۷‬,‭‌ن۴۳۶‌س‌ی‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمهوری وحشت .سیاست عراق امروز
خلیل ، سمیر ؛  طرح نو   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۹۵۶‬,‭۷۰۴‬,‭‌خ۶۹۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الجامع =جامع >لاحکام القران
قرطبی ، محمد بن احمد ؛  [بیروت ] دارالفکر   ، ۱۴۱۴ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۷۲۴‬,‭‌ق۵۷۷‌ج‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<اللسانه = لسانه >الاجتماعیه
غارمادی ، جولییت ؛  بیروت دارالطلیعه   ، ۱۹۹۰م
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۴۴‬,‭‌غ۱۱‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول المحاکمات المدنیه
خلیل ، احمد ؛  بیروت منشورات الحلبی الحقوقیه   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۶۹۲‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اعرف الحقیقه
ابوخلیل ، شوقی ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۰۹ه
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۱۸۵‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<المدخل = مدخل >الی دراسه البلاغه العربیه
خلیل ، احمد ؛  بیروت دارالنهضه العربیه   ، ۱۹۶۸
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فی النقد الجمالی رویه فی الشعر الجاهلی
خلیل ، احمد محمود ؛  بیروت دارالفکر المعاصر   ، ۱۴۱۷
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۱۰۹‬,‭‌خ۶۹۷‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
جدلیه القرآن
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالفکر اللبنانیه   ، ۱۹۹۴م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵‬,‭‌خ۶۹۷‌ج‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مداخل الفلسفه المعاصره
بیروت دارالطلیه للطباعه و النشر   ، ۱۹۸۸م
شماره راهنما: ‭۱۹۰‬,‭‌م۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<المعرب =معرب >من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم
جوالیقی ، موهوب بن احمد، ۵۳۹-۴۶۶ ق ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۱۹ه
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌ج۷۶۳‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<الاعراب = اعراب >القرآن
نحاس ، احمد بن محمد ؛  بیروت دارالکتب العلمیه   ، ۱۴۲۱ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭‌ن ۳۴۸ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مسند ابی یعلی
تمیمی ، احمد بن علی بن المثنی ؛  بیروت دارالمعرفه   ، ۱۴۲۶ه
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۲۱۱‬,‭‌ت۷۳۷‌م ‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مفاتیح العلوم الانسانیه معجم عربی -فرنسی -انکلیزی
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالطلیعه للطباعه و النشر   ،
شماره راهنما: ‭۵۰۳‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معجم الرموز عربی - فرنسی - انکلیزی
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالفکر البنانی   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۳‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
معجم المصطلحات الفلسفیه عربی -فرنسی -انکلیزی
خلیل ، خلیل احمد ؛  بیروت دارالفکر البنانی   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۱۰۳‬,‭‌خ۶۹۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2