کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ورش‍ی‍د
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ث‍ال‌ و ح‍ک‍م‌ -ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
چ‍ک‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۵۸ - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ای‍ران‌ -ارت‍ش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
ان‍ف‍ال‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ی‍م‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
ک‍ار -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍ح‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌
ای‍س‍ت‍م‍ن‌، ن‍ی‍ک‍ل‍س‍ون‌ ج‍وزف‌
ان‍ت‍خ‍اب‌، م‍ح‍م‍د
خ‍واج‍ه‌، ب‍ه‍رام‌
خ‍دای‍ار، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
م‍ح‍ی‍ط، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍دای‍ار، ام‍ی‍ر م‍س‍ع‍ود
آری‍اف‍ر، ت‍ق‍ی‌
زائ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
 
ناشر:
خ‍ورش‍ی‍د ن‍و
خ‍ورش‍ی‍د ب‍اران‌
خ‍ورش‍ی‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی به فارسی محیط
محیط، غلامرضا ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۴۲۳‬,‭ف‍ا‬,‭‌م۳۷۲‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خود آزمون جامع حقوق مدنی مشتمل بر ۱۲۰۰ سوال چهار گزینه ای و نمونه سوالات کارشناسی ارشد، گزینش و استخدام قضات ، سردفتری اسناد رسمی و کانون وکلاء دادگستری به همراه پاسخنامه تحلیلی و تشریحی قابل استفاده برای دانشجویان رشته حقوق و علوم قضائی و داوطلبان شرکت کننده در...
آریافر، تقی ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۴۴۱‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی
تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی
تهران خورشید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درسی از قرآن
انتخاب ، محمد ؛  تهران خورشید   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۹‬,‭‌ف‍لا۸۵۳د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه های مکتبهای سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی ، فلسفی ، هنری " ایسم "
خدایار، امیرمسعود ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭۳۰۰‬,‭۳‬,‭‌خ۳۸۹‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آخرین اصلاحات
تهران خورشید   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۳‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
[تهران ] خورشید   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین جزائی با آخرین اصلاحات به ضمیمه آراء وحدت رویه سالهای ( ۱۳۲۸-۱۳۷۳ )شامل متن بازنگری شده قانون اساسی ...
[تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین خانواده ۱۳۷۳ شامل قوانین و مقررات راجع به دادگاه مدنی خاص -ازدواج -طلاق -نفقه -حضانت فرزندان ...
[تهران ] خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین درباره روابط موجر و مستاجر و تصرف عدوانی و انتقال مال غیر بانضمام قانون تملک آپارتمان ها و آراء هیئت دیوانعالی کشور
تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۴۳۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون تجارت
تهران خورشید   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین بیمه اجباری ( شخص ثالث )و بیمه گری
تهران خورشید   ، ۱۳۵۱
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۸۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین ، چک ، برات ، سفته
تهران خورشید نو   ،
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۹۶‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌م‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین فرهنگ لغات مشابه بانضمام نکاتی برگزیده و جامع از دستور زبان فارسی
خواجه ، بهرام ؛  تهران خورشید نو   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌خ۷۷۱‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
امثال و حکم در زبان فارسی
خدایار، امیر مسعود ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۷‬,‭۰۹۰۳‬,‭‌خ۳۸۹‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<۹= نه >ماه انتظار یا راهنمای بهداشت مادران در دوران بارداری
ایستمن ، نیکلسون جوزف ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ن‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<۹= نه >ماه انتظار :آبستنی و مراقبت های قبل و بعد از زایمان
ایستمن ، نیکلسون جوزف ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭۶۱۸‬,‭۲‬,‭‌ف‍لا۹۷۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
ما سخاوتمندترین مردم دنیا هستیم
زائری ، محمدرضا ؛  قم خورشید باران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۵‬,‭ز۲۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
خودآزمون حقوق تجارت مشتمل بر ۱۰۵۰ سوال چهار گزینه ای و نمونه سوالات کارشناسی ارشد، کارآموزی وکالت ، استخدام قضات ، سر دفتری اسناد رسمی همراه با پاسخهای تشریحی و تحلیلی
بحری ، فاطمه ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭‌ب۳۳۵‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5