کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍م‍دن‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
خ‍وزس‍ت‍ان‌ -ت‍اری‍خ‌
اع‍راب‌ -ای‍ران‌ -خ‍وزس‍ت‍ان‌
ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌ -م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
خ‍زع‍ل‌، ۱۲۴۲- ۱۳۱۵
م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‍ان‌
رض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۵۷ - ۱۳۲۳ - س‍ف‍ره‍ا -ای‍ران‌ -خ‍وزس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ارس‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ای‍رج‌
س‍ی‍ادت‌، م‍وس‍ی‌
اق‍ت‍داری‌، اح‍م‍د
اس‍ت‍ران‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ئ‍ودور
م‍ح‍م‍دم‍ی‍رک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
ک‍س‍روی‌، اح‍م‍د
وه‍وم‍ن‌، ه‍ارون‌
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ اث‍ار م‍ل‍ی‌،۱۳۴۵
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آن‍زان‌؛ س‍ه‍ن‍د
خ‍واج‍و
ف‍ردوس‌
ک‍م‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍ول‍ه‌ پ‍ش‍ت‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
ک‍م‍ال‌ ال‍م‍ل‍ک‌
ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار م‍ل‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آثار و بناهای تاریخی خوزستان " دیار شهریاران "
اقتداری ، احمد ؛  تهران انجمن اثار ملی ،۱۳۴۵   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیار شهریاران
اقتداری ، احمد ؛  [ تهران ] انجمن آثار ملی   ، [ ۱۳۵۴ ]
شماره راهنما: ‭۹۱۵‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۶۶۹د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خوزستان و کهکیلویه و ممسنی
اقتداری ، احمد ؛  تهران انجمن آثار ملی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۶۹‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مشعشعیان
کسروی ، احمد ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ک۵۵۱‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ پانصد ساله خوزستان
کسروی ، احمد ؛  [تهران ] خواجو   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ک۵۵۱‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
خوزستان و تمدن دیرینه آن
افشارسیستانی ، ایرج ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۵۳‬,‭‌ف‍لا۶۴۴‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقالات برگزیده همایش خوزستان وگفتگوی تمدنها ۲۹ و ۳۰ آذرماه ۱۳۸۰ - شوش
همایش خوزستان و گفتگوی تمدنها(۱۳۸۰ :شوش ) ؛  قم کمال الملک   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۸۳‬,‭‌ه۶۴۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حکومت شیخ خزعل بن جابر و سرکوب شیخ نشین خوزستان
استرانک ، ویلیام تئودور ؛  تهران موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱‬,‭‌ف‍لا۴۸۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
سفرهای رضاشاه پهلوی به خوزستان و مازندران
وهومن ، هارون ؛  تهران کمال اندیشه کوله پشتی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۹۱۰۴۲‬,‭و۸۳۵‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ریاض الفردوس خانی
محمدمیرک حسینی ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۰۰۷۲‬,‭‌م۳۴۹ر‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ جغرافیائی عرب خوزستان
سیادت ، موسی ؛  تهران آنزان ؛ سهند   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۹۵۵‬,‭۹۸۱۹‬,‭‌س۸۶۵‌ت‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک