کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : خ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ف‍ارس‍ی‌ -دس‍ت‍ور
ش‍اع‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ -ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
خ‍ی‍ام‍پ‍ور، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌
گ‍رج‍ی‌ ن‍ژاد ت‍ب‍ری‍زی‌ م‍ول‍د، اح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
طلای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سخنوران
خیامپور، عبدالرسول ؛  تبریز ۱۳۴۰
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۹۵۸‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تذکره اختر
گرجی نژاد تبریزی مولد، احمد ؛  تبریز ۱۳۴۳
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌گ۳۱۷‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سخنوران
خیامپور، عبدالرسول ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭۸ا‍ف۱‬,‭۰۰۹‬,‭‌خ۹۵۸‌ف‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دستور زبان فارسی
خیامپور، عبدالرسول ؛  تبریز کتابفروشی تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۵‬,‭‌خ۹۵۸د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک