کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دادگ‍اه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دادگ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و روی‍ه‌ ه‍ا
دادگ‍اه‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ق‍ض‍ات‌ -ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ -ای‍ران‌
ق‍اض‍ی‍ان‌ -ای‍ران‌
دادگ‍س‍ت‍ری‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ب‍اری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍وس‍ی‌
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ب‍ی‍ات‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
اب‍اذری‌ ف‍وم‍ش‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور
ک‍ری‍م‌زاده‌، اح‍م‍د
ک‍ری‍م‌ زاده‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‌ آوا
م‍ی‍زان‌
دراک‌
ج‍ن‍گ‍ل‌، ج‍اودان‍ه‌
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور
ره‍ام‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات و مسئولیت بازداشت غیر قانونی متهم
اباذری فومشی ، منصور ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ف‍لا۱۱۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظارت انتظامی در نظام قضائی :مقررات انتظامی ، ترفیعات ...
کریم زاده ، احمد ؛  تهران روزنامه رسمی کشور   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۲۳۴‬,‭‌ک۴۹۹‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دادرسی انتظامی و تقصیرات انتظامی قضات
بیات ، محمدرضا ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۱۳‬,‭‌ب۸۹۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
موازین قضایی " حقوقی -جزایی -اداری -امور وکلا دادگستری "محاکمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری
شهیدی ، موسی ؛  تهران رهام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ش۸۶۸‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آراء دادگاههای عالی انتظامی قضات در امور کیفری
کریم زاده ، احمد ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۴۹۹آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
هشدارهای انتظامی در آراء دادسرا و دادگاه انتظامی قضات
زندی ، محمدرضا ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۴‬,‭ز۶۳‌ه‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقررات انتظامی قضات ، دادسرا و دادگاه های عالی انتظامی قضات :مقررات انتظامی قضات :نظامنامه ، وظایف دادسرای انتظامی قضات ،...
کریم زاده ، احمد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۲۳۴‬,‭‌ک۴۹۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آرای دادگاه های انتظامی قضات ( امور کیفری :)آراء دادگاه های عالی انتظامی قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده های کیفری و تعلیق قضات
کریم زاده ، احمد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۴۹۹آ‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آرای دادگاه های انتظامی قضات ( امور حقوقی :)آراء دادگاه های انتظامی قضات در رابطه با تخلفات در پرونده های حقوقی ، خانوادگی ، مسائل اداری ، اخلاقی و رفتاری و شئون قضات ، امور وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری
کریم زاده ، احمد ؛  تهران جنگل ، جاودانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۷۷‬,‭‌ک۴۹۹آ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظارت انتظامی بر رفتار قضات دادگستری :تخلفات و مجازات های انتظامی قضات دادگستری ، صلاحیت و مرجع رسیدگی به تخلفات ، آیین رسیدگی و اجرای احکام انتظامی
باری ، مجتبی ؛  تهران کتاب آوا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۰۲۶۴۳،/۵۵۰۷۷‬,‭‌ب۱۹۸‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه های آن
شمس ، عبدالله ؛  تهران دراک   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۱۴‬,‭‌ش۶۴۱‌ق‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک