کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -ای‍ران‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -ای‍ران‌ -آزم‍ون‍ه‍ا
دادس‍ت‍ان‍ه‍ا -ای‍ران‌ -ش‍رح‌ وظای‍ف‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورز، ب‍ه‍م‍ن‌
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
آری‍اف‍ر، ت‍ق‍ی‌
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ه‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
اع‍ت‍دال‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ک‍ش‍اورز
ج‍ن‍گ‍ل‌
ک‍ت‍اب‌ آی‍ن‍ده‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر ف‍ی‍ض‌
ب‍ه‍ن‍ام‌
م‍ج‍د
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر س‍ح‍وری‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
دان‍ش‍ور
م‍دی‍ن‌
پ‍ای‍دار
ن‍ش‍ر دوران‌
خ‍ورش‍ی‍د
خ‍ط س‍وم‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون ، آیین نامه و نظرات مشورتی راجع به تشکل دادگاههای عمومی و انقلاب
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتاب آینده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
شهری ، غلامرضا ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ش۸۲۴‌ن‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه اجرائی آن
تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
صلاحیتهای قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی
قم مدین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ص‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرای آن به انضمام آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور نظرات مشورتی اداره حقوقی دادگستری
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
متن محشای قانون آیین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانون احیاء دادسرا، به انضمام متن منفخ قانون آیین دادرسی مدنی ...
کشاورز، بهمن ؛  تهران کشاورز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ک۵۶۲‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وظائف و حدود اختیارات دادستانها در قوانین موضوعه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۱‬,‭‌ف‍لا۹۶۶و‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
زراعت ، عباس ؛  قم نشر فیض   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭ز۲۷‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منابع آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
زراعت ، عباس ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭ز۲۷‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرحی بر آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی )
تهران بهنام   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ش۴۱۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب
مهاجری ، علی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌م۸۵۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شرح مختصری درباره
اعتدال ، محمد ؛  شیراز نوید شیراز   ، [۱۳۷۳؟]
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۵۹۲‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۷۸
ایران .قوانین و احکام ؛  مشهد نشر سحوری   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵۰۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق/‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<۱۱۴۱= هزارو صدو چهل و یک >گزینه قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری -مدنی :قابل استفاده شرکت کنندگان در آزمونهای حقوقی ... به انضمام آخرین نمونه سئوالات آئین دادرسی در آزمونهای کارشناسی ارشد حقوقی ، استخدام قضات ، وکلای دادگستری ۱۳۷۹ الی ۱۳۷۲
آریافر، تقی ؛  تهران خورشید   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭۳۷۸‬,‭۱۶۶۴‬,‭آ۴۴۱‌هز‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ق‌م‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۸...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ف‍لا۹۶۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
شرح و نقد قانون احیاء دادسراها، یا، قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با آخرین اصلاحات
بهرامی ، بهرام ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵۰۴‬,‭‌ب۸۴۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی مدنی ( دادگاههای عمومی و انقلاب )سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران ...
مدنی ، جلال الدین ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭۳۴۷‬,‭۵۵‬,‭‌م۴۲۱آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی ، به ضمیمه :آراء وحدت رویه ، اصراری و شعب دیوان عالی کشور...
حسینی ، محمدرضا ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
رویه قضایی ایران در ارتباط با مراجع کیفری ( دادگاه ها)
تهران جنگل   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۹‬,‭۵۵‬,‭‌ف‍لا۹۶۶ر‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2