کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دادگ‍س‍ت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌ دول‍ت‌ -ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ان‍ت‍ق‍ال‍ی‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ -ای‍ران‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ - ای‍ران‌
ورزش‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -ق‍رن‌۱۴
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ف‍ارس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روس‍ی‍ه‌ ف‍درات‍ی‍و -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌
 
پدیدآور:
س‍ت‍وده‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ب‍دی‍ع‌، ب‍رت‍ران‌
ک‍ولائ‍ی‌، ال‍ه‍ه‌
چ‍ام‍پ‍ی‍ون‌، وال‍ت‍ر
دوورژه‌، م‍وری‍س‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ی‍ش‍ل‌، آن‍دره‌
م‍م‍ت‍از، ج‍م‍ش‍ی‍د
ق‍ائ‍م‌ م‍ق‍ام‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد
ک‍ات‍وزی‍ان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ی‍رع‍ب‍اس‍ی‌، ب‍اق‍ر
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ار دادگ‍س‍ت‍ر م‍ی‍زان‌
دادگ‍س‍ت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دادگ‍س‍ت‍ر
ک‍ان‍ون‌ وک‍لای‌ دادگ‍س‍ت‍ری‌ دادگ‍س‍ت‍ر
دادگ‍س‍ت‍ر؛ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ال‍م‍پ‍ی‍ک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
دادگ‍س‍ت‍ر م‍ی‍زان‌
ی‍ل‍دا: دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، محمد ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی میزان دادگستر   ، ۱۳۷۲- ۱۳۸۰ -۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵‬,‭‌ه۲۵۲‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاتوزیان
کاتوزیان تهرانی ، محمدعلی ؛  تهران یلدا: دادگستر   ، ۱۳۱۱،۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭۴ا‍ف۳‬,‭‌ک۱۲۵‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
ستوده تهرانی ، حسن ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۷۴- ۱۳۸۹ -۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷‬,‭‌س۳۵۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه
قائم مقام فراهانی ، محمدحسین ؛  دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵۰۷۸‬,‭‌ق۳۴۵‌ح‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی
تهران دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۲۳‬,‭۴‬,‭‌حد۶۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
توجیه و نقد رویه قضایی
کاتوزیان ، ناصر ؛  ض تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۰۹۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران شرکت انتشار دادگستر میزان   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵د‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل عمومی
میرعباسی ، باقر ؛  تهران دادگستر میزان   ، ۱۳۷۶- ۱۳۸۹ -۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌م۹۲۸‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسئوولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود
غمامی ، مجید ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۵۵۰۸۸‬,‭‌غ۷۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق بین الملل
ممتاز، جمشید ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹۰۹۵۵‬,‭‌م۷۶۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های جامعه شناسی سیاسی
دوورژه ، موریس ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭۲‬,‭د۸۱۸‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوقی ورزشها :مسوولیت مدنی در ورزش
چامپیون ، والتر ؛  تهران دادگستر؛ کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۶-۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭۳۴۴‬,‭۷۳۰۹۹‬,‭‌چ۱۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق کیفری
گلدوزیان ، ایرج ؛  [تهران ] نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۵‬,‭۵۵‬,‭‌گ۵۵۴‌گ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی
قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید ؛  نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۱‬,‭‌ق۳۴۵‌ح‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق انتقالی ، تعارض قوانین در زمان
کاتوزیان ، ناصر ؛  [تهران ] کانون وکلای دادگستری دادگستر   ، ۱۳۶۹-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭۹‬,‭‌ک۱۲۵‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و سیاست
بدیع ، برتران ؛  نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۰۶‬,‭‌ب۳۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری آسیای مرکزی
کولائی ، الهه ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۳۴۲‬,‭۴۷‬,‭‌ک۸۴۸‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
گزیده متون فقه ( ۱-۲-۳-۴ )برنامه درسی دوره کارشناسی حقوق
مغنیه ، محمدجواد ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۲‬,‭‌م۶۹۱‌ف/‌ب‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق عمومی
میشل ، آندره ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭۳۴۰‬,‭‌م۹۷۳‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭۳۴۶‬,‭۵۵‬,‭‌ک۱۲۵‌ق‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8