کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍ح‍رف‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ ون‍ق‍د
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍اع‍ران‌ ع‍رب‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌، ج‍ودت‌
اع‍ظم‍ی‌، اورن‍ک‌ زی‍ب‌
زراق‍ط، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
ع‍ب‍ود، خ‍ازن‌
ع‍اب‍دی‍ن‌، س‍ام‍ی‌
 
ناشر:
دارال‍ح‍رف‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
دارال‍م‍ن‍اه‍ل‌: دارال‍ح‍رف‌ ال‍ع‍رب‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<الغناء=غناء >فی قصر الخلیفه المامون و اثره علی العصر العباسی
عابدین ، سامی ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۱۲۷‌غ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکل القصیده العربیه فی النقد العربی حتی القرن الثامن الهجری
فخرالدین ، جودت ؛  بیروت دارالمناهل : دارالحرف العربی   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف۲۷۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<الحداثه = حداثه >فی النقد الادبی المعاصر
زراقط، عبدالمجید ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۱۴۱۱ه
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭ز ۲۷ ‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الخلفاء والفقهاء و الشعراء و الادباء العمیان
عبود، خازن ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ع۴۳۶‌خ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حرکه الترجمه فی العصر العباسی
اعظمی ، اورنک زیب ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۸۰۲‬,‭‌ف‍لا۶۱۶‌ح‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<الامثال =امثال >شعرا و نثرا
عبود، خازن ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۸‬,‭‌ع۴۳۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الموسیقی =موسیقی >و الغناء عند العرب من الجاهلیه الی نهایه القرن العشرین
عبود، خازن ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۷۸۰‬,‭۹۱۷۴۹۲۷‬,‭‌ع۴۳۶‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<الایقاع = ایقاع >و الزمان ( کتابات فی نقد الشعر)
فخرالدین ، جودت ؛  بیروت دارالحرف العربی   ، ۱۹۹۵م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭‌ف۲۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک