کتابخانه علوم انسانی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
س‍ب‍ک‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
اع‍دام‌( ف‍ق‍ه‌)
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -ن‍ح‍و
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -ع‍رب‍ی‌
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ان‌ ع‍رب‌ -ت‍اری‍خ‌
اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۶۰ - ۶۳۸ ق‌ -.ت‍رج‍م‍ان‌ الاش‍واق‌ -ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -اع‍راب‌
ش‍ع‍ر ع‍رب‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ق‍رآن‌ -م‍س‍ائ‍ل‌ ل‍غ‍وی‌
م‍ع‍ن‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادرف‍اس‍ی‌
ع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍د م‍ح‍م‍دی‍ون‍س‌
ه‍اری‍س‌، روی‌
م‍ح‍س‍ب‌، م‍ح‍ی‍ی‌ال‍دی‍ن‌
ودرن‍ی‌، اح‍م‍د
م‍س‍دی‌، ع‍ب‍دال‍س‍لام‌
م‍ب‍خ‍وت‌، ش‍ک‍ری‌
ب‍اطاه‍ر، ب‍ن‌ ع‍ی‍س‍ی‌
ح‍اج‌، س‍اس‍ی‌ س‍ال‍م‌
ف‍ه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ف‍اس‍ی‌
غ‍ل‍ف‍ان‌، م‍ص‍طف‍ی‌
م‍ت‍وک‍ل‌، اح‍م‍د
ک‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍ی‍ش‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
دارال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ج‍دی‍د ال‍م‍ت‍ح‍ده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<البلاغه = بلاغه >العربیه مقدمات و تطبیقات
باطاهر، بن عیسی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۴۹۲۷‬,‭‌ب۲۲۹‌ب‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عقوبه الاعدام بین الابقاء و الالغاء
حاج ، ساسی سالم ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ،
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۳۷۵‬,‭‌ح۱۲۴‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اعلام الفکر اللغوی
هاریس ، روی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۹‬,‭‌ه۲۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فی لغه القصیده الصوفیه
کندی ، محمدعلی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۳۰۹‬,‭‌ف‍لا۱۶۷‌ت،/‌ن‌ک‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الادب = ادب >و خطاب النقد
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۸۰۱‬,‭۹۵‬,‭‌م۵۴۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم الدلاله عندالعرب :فخرالدین الرازی نموذجا
محسب ، محیی الدین ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۸م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌م۳۲۲‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<الاسلوبیه = اسلوبیه >و الاسلوب
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭۸۰۸‬,‭۰۲‬,‭‌م۵۴۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المیسر = میسر>فی فقه اللغه المطور
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مسائل النحو العربی فی قضایا نحو الخطاب الوظیفی
متوکل ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۲۴۹‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
شرح الشعر عند العرب من الاصول الی القرن ۱۴ ه /۲۰م ( دراسه سانکرونیه )
ودرنی ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۹م
شماره راهنما: ‭۸۹۲‬,‭۷۱۰۰۹‬,‭و۴۷۸‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<اللغه = لغه >العربیه :قواعد -تدریبات -نصوص
کیش ، عبدالله ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌ک۹۵۷‌ل‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<العربیه = عربیه >و الاعراب
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۵۴۶‌ع‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدخل الی اللسانیات
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<الاستدلال = استدلال >البلاغی
مبخوت ، شکری ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۵‬,‭‌م۲۱۶‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه فی علمی الدلاله و التخاطب
علی ، محمد محمدیونس ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۴م
شماره راهنما: ‭۴۰۱‬,‭۴۳‬,‭‌ع۸۳۴‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<التفکیر = تفکیر>اللسانی فی الحضاره العربیه
مسدی ، عبدالسلام ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۱۹۸۱م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌م۵۴۶‌ت‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول النظریه النقدیه القدیمه من خلال قضیه اللفظ و المعنی فی خطاب التفسیر- نموذج الطبری -
ودرنی ، احمد ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۰۶م
شماره راهنما: ‭۲۹۷‬,‭۱۵۳‬,‭و۴۷۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فی اللسانیات العامه :تاریخها، طبیعتها، موضوعها، مفاهیمها
غلفان ، مصطفی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۱۰‬,‭‌غ۷۶‌ف‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<السیاسه = سیاسه >اللغویه فی البلاد العربیه :بحثا عن بیئه طبیعیه ، عادله ، دیموقراطیه ، و ناجعه
فهری ، عبدالقادر فاسی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۳م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف۹۲۲‌س‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ذرات اللغه العربیه و هندستها :دراسات استشکافیه ادنویه
فهری ، عبدالقادرفاسی ؛  بیروت دارالکتاب الجدید المتحده   ، ۲۰۱۰م
شماره راهنما: ‭۴۹۲‬,‭۷۰۷‬,‭‌ف۹۲۲ذ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2